Dyskonto weksla, weksel in blanco

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Procedura związana z funkcją refinansową weksla (dyskonto weksla)
Podawca, czyli dysponujący wekslem, udaje się do banku w celu przedstawienia weksla, może to być tylko weksel pełny, spełniający ustawowe elementy. Bank może regulaminem własnym zaostrzyć warunki konieczne do zdyskontowania weksla np. że termin płatności nie może być późniejszy niż określona data. Klient indosuje weksel na bank, mamy tu do czynienia z indosem in blanco (indos in blanco – jeżeli bank zdecyduje się na zdyskontowanie weksla to uzupełni indos in blanco). Kredyt udzielany jest w wysokości sumy wekslowej pomniejszonej o dyskonto weksla (bank pobiera odsetki z góry). Kredyt dyskontowy spłaca w pierwszej kolejności dłużnik wekslowy (wystawca bądź trasat). Jeżeli go nie spłaci, to bank kieruje zobowiązanie do wierzyciela wekslowego. Osoba, która przychodzi do banku, żeby zdyskontować weksel określana jest mianem podawcy, bada się jego zdolność kredytową. W Polsce nie ma możliwości zwalniania podawcy z obowiązku spłaty kredytu.

Weksel in blanco


Nie posiada wszystkich wymagalnych dla weksla elementów. Prawo dopuszcza, że wierzyciel wekslowy może te elementy uzupełnić. Uzupełnienie weksla in blanco następuje zgodnie z porozumieniem wekslowym (deklaracją wekslową) – teoretycznie porozumienie może być też ustne. W prawie wekslowym nie jest określona forma, w jakiej powinno być sporządzone porozumienie wekslowe. Podmioty powszechnie biorące udział w obrocie wekslowym używają formy pisemnej dla sporządzenia porozumienia wekslowego.
Porozumienie wekslowe odnosi się zazwyczaj do terminu płatności weksla i do kwoty, na jaką weksel ma być uzupełniony.
W deklaracji można umieścić postanowienia dotyczące klauzul dodatkowych. Co do zasady, jeśli takie klauzule nie zostaną w deklaracji określone, wówczas nie można ich umieścić na wekslu, są to np. klauzule bez protestu, klauzule umiejscowienia.

Weksel in blanco też  jest wekslem abstrakcyjnym, co do zasady, jednak często w deklaracjach  wekslowych wskazuje się, że ten weksel ma służyć zabezpieczeniu konkretnych wierzytelności, to nie  oznacza, że on traci swą abstrakcyjność, ale oznacza, że z tego weksla można korzystać tylko i wyłącznie na zabezpieczenie określonej wierzytelności. Nie można z niego skorzystać dla zabezpieczenia innej wierzytelności.

More to explorer