e-deklaracje podatkowe!

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dnia 8 kwietnia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 57 poz. 466), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. Nr 57 poz. 469) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. Nr 57 poz. 470).

Zmiany, które zostały wprowadzone za pomocą powyższych aktów prawnych, pozwalają płatnikom i podatnikom na składanie elektronicznych deklaracji podatkowych przez Internet bez wcześniejszego zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego. Wydaje się to dużym ułatwieniem i zapewne zachęci większą ilość osób do składania internetowych deklaracji podatkowych.

W myśl przepisów, które obowiązywały do tej pory, podatnik lub płatnik zamierzający składać deklaracje w formie elektronicznej zobowiązany był zawiadomić o tym naczelnika właściwego urzędu skarbowego w sprawie ewidencji podatników i płatników oraz wskazać osobę lub osoby upoważnione do składania deklaracji w tej formie i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym.

Elektroniczną deklarację podatkową można złożyć na stronie http://www.e-deklaracje.gov.pl.

Nowością wprowadzaną przez przepisy jest również możność złożenia elektronicznej deklaracji podatkowej przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa oraz zawiadomienia o jego odwołaniu (w postaci odpowiednich formularzy) określa wyżej wymienione rozporządzenie.

Bezpieczeństwo świadczonej usługi ma być zapewnione dzięki wprowadzeniu bezpłatnego podpisu elektronicznego opartego na takich cechach podatnika jak: nazwisko, imię, data urodzenia, numer NIP i PESEL (o ile podatnik posiada) oraz kwota przychodu określona w zeznaniu rocznym.

Złożenie zeznania nie wymaga podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.
Po złożeniu deklaracji podatnik otrzymuje tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Mimo wprowadzonych zmian, korektę zeznania możemy składać tylko w formie papierowej.

More to explorer