E – sąd w Lublinie i jego właściwość

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

E- sąd w Lublinie, będący IV Wydziałem Cywilnym Sądu Rejonowego w Lublinie, a w przypadku sądu odwoławczego – II Wydziałem Cywilny Odwoławczy Sądu Okręgowego w Lublinie, został utworzony w celu rozstrzygania sporów w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Postępowanie w tym trybie ma na celu jak najprostsze i najszybsze dochodzenie roszczeń w zakresie należności pieniężnych, majątkowych np.: za wykonaną pracę, usługę, dostarczony towar, odszkodowanie i innych zdarzeń rodzących obowiązek zapłaty, bez względu na ich wysokość. W postępowaniu tym nie można jednak dochodzić spraw, w których kodeks postępowania cywilnego przewiduje właściwość sądów okręgowych na podstawie innego kryterium niż wartość przedmiotu sporu.
Dochodzenie roszczeń w tym trybie jest znacznie ułatwione w stosunku, do typowego postępowania upominawczego, albowiem sąd ten jest właściwy we wszystkich sprawach z zakresu postępowania elektronicznego upominawczego, powód więc nie musi sprawdzać właściwości sądu, a sąd jej dodatkowo badać. Powód wnosi pozew bez obowiązku załączenia do niego osobno dowodów, pozostałe pisma oraz pomocą drogi elektronicznej za pośrednictwem założonego w e – sądzie konta, a jego tożsamość jest weryfikowana na podstawie zwykłego podpisu nadanego przez e – sąd, bądź elektronicznego podpisu uzyskiwanego w odrębnej procedurze. Wnoszenie pozwu, a także pozostałych pism za pomocą formularza na stronie sądu, zapobiega odrzuceniu pism ze względu na braki formalne, gdyż system sam uniemożliwia wysłanie pisma ze źle wypełnionymi polami. Opłata od pozwu (1,25 % żądanej kwoty) również może być uiszczana drogą elektroniczną, za pomocą przelewu internetowego.
Pozwany zaś może przesyłać pisma do sądu tradycyjną drogą, chyba, że wybierze drogę elektroniczną – wtedy to jest zobowiązany do wysyłania wszystkich pism tą drogą do sądu. Sprzeciw od nakazu zapłaty musi zawierać w sprzeciwie uzasadnienia i przedstawiać dowodów. Powinien jednak powołać zarzuty, które pod rygorem utraty może zgłaszać do chwili wdania się w spór. Sąd wydaje swoje orzeczenia jedynie w formie elektronicznej, a chwilę doręczenia stanowi pierwsze zalogowanie się do systemu po jego publikacji. Akta sprawy są dostępne tylko na elektronicznej platformie e – sądu.
Sąd wydaje w tym trybie nakaz zapłaty jeżeli na podstawie dowodów przytoczonych w treści uzasadnienia pozwu i przepisów prawa roszczenie jest bezsporne i niewątpliwie zasadne. Nakaz zapłaty doręcza pozwanemu w wersji papierowej z pouczeniem o możliwości odwołania w terminie 14 dni od daty jego otrzymania oraz z indywidualnym kodem umożliwiającym zalogowanie do systemu akt sprawy. Jeżeli sąd ma wątpliwości co do zasadności roszczenia nie ma podstaw do wydania nakazu, a sąd przekaże akta sprawy do rozpoznania w trybie zwyczajnym sądowi właściwości ogólnej. Podobnie w razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu e- sąd przestaje zajmować się sprawą, przekazując ją do rozpoznania w trybie zwyczajnym sądowi właściwości ogólnej, a wydany nakaz zapłaty traci moc.
Po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty sąd z urzędu wydaje postanowienie o nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, które opatrywane jest bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wskazane postanowienie wraz z tytułem wykonawczym umieszczane jest w systemie teleinformatycznym.

More to explorer