Elementy obligatoryjne warunkowe statutu spółki akcyjnej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Statut może zawierać także inne elementy – tzw. elementy obligatoryjne warunkowe.

Jeśli chcemy skorzystać z pewnych instytucji, to muszą być one zawarte w statucie. Na przykład:
– liczba i rodzaj tytułów uczestnictwa w zysku (w spółce akcyjnej są to nie tylko akcje, ale również świadectwa założycielskie czy świadectwa użytkowe – trzeba je wtedy określić w statucie),
– wszelkie dodatkowe obowiązki i świadczenia akcjonariuszy (np. akcja związana z obowiązkiem powtarzających się świadczeń niepieniężnych, czy też samo wnoszenie dodatkowych środków przez akcjonariuszy w zamian za szczególne uprawnienia przyznane akcjonariuszom, bądź to w postaci akcji uprzywilejowanych, bądź uprawnień osobistych – w ich przypadku należy wskazać czas trwania, jeśli ma być oznaczony),
– warunki i sposoby umarzania akcji (umorzenie przymusowe, umorzenie automatyczne),
– ograniczenia w zbywaniu akcji imiennych (zasadniczo możliwe są ograniczenia tylko w stosunku do  zbywania akcji imiennych, statut nie może zawierać ograniczeń co do zbywania akcji na okaziciela). Ograniczenia w zbywaniu akcji na okaziciela pojawią się tylko i wyłącznie w formie umów między akcjonariuszami, część doktryny dopuszcza również ewentualnie umowy między spółką a akcjonariuszami).
Statut może też zawierać przybliżoną wartość kosztów poniesionych przez spółkę podczas jej tworzenia – jest to jednak element, którego nie da się dokładnie określić w momencie podpisania statutu. Mniej więcej wiemy jaka będzie wartość aktu notarialnego oraz aktów zawiązania, które też są sporządzane w formie aktu notarialnego, ile wyniosą kosztu obsługi prawnej związanej z tworzeniem statutu. Natomiast nie da się stwierdzić jaka będzie wartość kosztów wszystkich działań, które będą w trakcie tworzenia spółki podejmowane. Zmniejszenie lub zawyżenie tej kwoty z reguły nie prowadzi do niekorzystnych skutków dla założycieli, ponieważ jeżeli czynności założycieli zostaną zatwierdzone przez walne zgromadzenie, to oczywiście nie będzie problemu. Jednakże może się pojawić sytuacja, gdy walne zgromadzenie pewnych czynności nie zatwierdzi, wtedy zawarcie w statucie tych poniesionych kosztów może być przesłanką uzasadniającą odpowiedzialność samych założycieli.

More to explorer