Elementy treści umowy spółki jawnej (siedziba, przedmiot działalności, wkłady, czas trwania)

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Siedziba

W umowie spółki musi być zawarta siedziba. Ważna jest miejscowość, nie konkretny adres, tutaj odpowiednio stosujemy przepisy art. 41 Kodeksu Cywilnego, który mówi o siedzibie osoby prawnej. Przepisy o osobach prawnych stosujemy odpowiednio do jednostek organizacyjnych, to tutaj również chodzi o konkretną miejscowość.
Przedmiot działalności

Musi być określony w umowie . Bardzo często jak się tworzy umowę spółki to od razu wpisuje się ten przedmiot działalności zgodnie z kodami PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności). Kody PKD trzeba zgłosić na odrębnym formularzu do KRS. Kodów PKD jest bardzo dużo, one są dość szczegółowo określane, więc należy pamiętać o tym, że sama umowa spółki nie musi tego zawierać, ona może zawierać tylko te główne kategorie tych rodzajów działalności – określonych w PKD – którymi zajmuje się spółka, ale nie musi to być tak skrupulatnie i dokładnie określane. Te rodzaje działalności muszą być zbieżne z tym formularzem, ale kodów PKD nie trzeba wpisywać do umowy.

Wkłady wspólników

 
Należy określić wkład każdego wspólnika i ich wartość. Obecnie zgodnie z brzmieniem art. 3 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) nie ma tzw. spółek bezwkładowych, co oznacza, że każdy wspólnik musi się zobowiązać do wniesienia wkładu do spółki. Ponieważ zgodnie z art. 3 KSH, przez umowę spółki handlowej wspólnicy zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu poprzez wniesienie wkładu oraz inny sposób, jeżeli umowa tak stanowi.  Wniesienie wkładu jest obowiązkowym elementem umowy spółki, jest zobowiązaniem.
Jeszcze na gruncie Kodeksu Handlowego dopuszczano zwolnienia wspólników od obowiązku wniesienia wkładu, nie wszyscy musieli wnieść wkład, takie stanowiska były prezentowane, obecnie zgodnie z brzmieniem art. 3 KSH ta sytuacja uległa zmianie.

Czas trwania

 
Umowa powinna zawierać czas trwania, jeżeli jest on oznaczony i inne dodatkowe elementy zgodnie z wolą wspólników. Należy zaznaczyć, że bardzo często w treści umowy spółki jawnej, wprowadza się postanowienia dotyczące stosunków zewnętrznych, prowadzenia spraw spółki jawnej, obowiązków, udziału zysków itd. Rozdział  w KSH dotyczący stosunków wewnętrznych w spółce jawnej – stosuje się również do spółki partnerskiej, komandytowej i w pewnym zakresie do komandytowo – akcyjnej i mają one charakter przepisów względnie obowiązujących. Są to przepisy dyspozytywne i wszystkie one mogą być zmienione postanowieniami umowy spółki z wyjątkiem art. 38 KSH.
 Art. 38. § 1. Nie można powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem wspólników.
§ 2. Nieważne jest umowne ograniczenie prawa wspólnika do osobistego zasięgania informacji o stanie majątku i interesów spółki oraz umowne ograniczenie prawa do osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów spółki.

Zatem jest dość duża dowolność w kształtowaniu treści umowy spółki jawnej. Zawsze przy odmiennym uregulowaniu postanowień umowy od przepisów KSH należy kierować się  tym, aby te postanowienia nie były sprzeczne z naturą spółki osobowej, spółki jawnej.
Nie można ustanowić zarządu w spółce jawnej, bo to jest zupełnie sprzeczne z naturą spółki osobowej, to wspólnicy prowadzą sprawy spółki. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, kiedy są jakieś odmienności, to dopuszcza to ustawodawca, ale musi być do tego podstawa prawna.

More to explorer