Elementy weksla (miejsce, data, suma)

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

1. Miejsce wystawienia weksla.

Konieczny, ustawowy element weksla. Tutaj oznaczamy dowolną miejscowość (nie adres), według której określamy prawo właściwe i na podstawie tego prawa oceniamy czy dana osoba miała zdolność do wystawienia weksla. Jeżeli nie wskazano wyraźnie miejsca wystawienia weksla, to szukamy miejscowości wskazanej przy nazwisku wystawcy weksla i taką miejscowość umieszczoną obok nazwiska wystawcy traktujemy jako miejsce wystawienia weksla. Weksel będzie nieważny, gdy nie będzie określonej miejscowości w rubryce ani ta miejscowość nie będzie wskazana obok nazwiska wystawcy. Przy wekslu in blanco można wskazać miejsce wystawienia weksla

2. Data wystawienia weksla.

Musi być precyzyjnie określona. Zwyczajowo przyjęło się, że dzień i rok są wskazane cyfrą, a miesiąc jest napisany słownie. Nie można stosować określeń np.: „w Boże Narodzenie”, bo są np. różne kalendarze. Według daty wystawienia weksla oceniamy m.in. zdolność do wystawienia weksla, dotyczy to także zdolności pełnomocnika do wystawienia weksla. Jeżeli data nie zostanie wskazana, to należy przyjąć, że datą wystawienia weksla jest data sporządzenia deklaracji wekslowej. W niektórych instrukcjach bankowych znajdują się zapisy, nakazujące aby w wekslu była umieszczona data jego wystawienia. Pojawiają się głosy, że weksel jest wystawiony w dniu, gdy zostanie on wręczony wierzycielowi. Natomiast jeśli nawet weksel został wydany kilka dni po jego wystawieniu, to np. zdolność do wystawienia weksla będziemy oceniali nie według daty wydania, tylko według daty która znajduje się na wekslu. Data wystawienia weksla nie ma wpływu na dochodzenie roszczeń z weksla. Jedyny przypadek, gdzie data wystawienia weksla ma znaczenie na dochodzenie roszczeń jest w sytuacji, gdy weksel ma być płatny za okazaniem – wówczas w ciągu roku od wystawienia weksla należy go okazać. W wekslu in blanco powinna znaleźć się data wystawienia weksla.

3. Suma wekslowa.


Musi być w wekslu określona waluta, jednakże może to być tylko waluta będąca w obiegu. Waluta musi być dobrze sprecyzowana np. jeśli wskazujemy dolar, to należy także napisać czy jest to dolar amerykański, australijski itd. Jeśli napiszemy samo słowo dolar, to weksel będzie nieważny. Co do zasady weksel będzie realizowany w walucie kraju, w której nastąpi płatność, niezależnie od tego w jakiej walucie będzie wystawiony. Wyjątek będzie wówczas, gdy w wekslu pojawi się specjalna klauzula wyraźnie wskazująca w jakiej walucie weksel ma być zrealizowany. Określenie PLN jest skrótem międzynarodowym, ale nie jest to zapis ustawowy (wywołuje to wątpliwości co do waluty przyjętej w wekslu). Bezpieczniej jest napisać zł, chociaż określenie PLN nie wywołuje nieważności weksla.  Co do groszy, to można stosować np.: 50/100 na określenie 50 groszy. Jeżeli kwota napisana słownie różni się od kwoty napisanej liczbą, to przyjmuje się, że kwotą właściwą jest ta napisana słownie. Jeżeli suma wekslowa jest kilkakrotnie napisana słownie, to w razie różnicy w kwotach, przyjmuje się, że właściwą jest suma niższa.

More to explorer