Etapy tworzenia spółki akcyjnej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od katalogu czynności należy odróżnić katalog pewnych etapów, które występują przy tworzeniu spółki akcyjnej. Wyróżnia się:
1. ETAP WSTĘPNY (negocjacyjny) – jest to etap pozakodeksowy – samo podpisanie statutu wymaga wielu wcześniejszych uzgodnień pomiędzy założycielami (wybór kontrahentów, wybór przedmiotu działalności),
2. ETAP PRZEDSPÓŁKI W ORGANIZACJI – okres od podpisania statutu przez założycieli do momentu powstania spółki w organizacji, czyli do momentu zebrania wszystkich oświadczeń o objęciu akcji; jeśli będą wnoszone aporty, to dodatkowo będzie sporządzane sprawozdanie założycieli i opinia biegłego rewidenta,
3. ETAP SPÓŁKI W ORGANIZACJI – od momentu zawiązania spółki, czyli złożenia oświadczeń o objęciu wszystkich akcji; spółka nabędzie już podmiotowość prawną i teraz będą wnoszone wkłady do spółki; oczywiście możliwe będzie rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej,
4. ETAP REJESTROWY – etap decydujący o powstaniu spółki.
Przy wnoszeniu aportów bardzo wiele czynności jest dokonywanych na etapie przedspółki w organizacji. Sama spółka w organizacji to już tylko wnoszenie wkładów po dokonaniu wszelkich czynności wstępnych.
Etap wstępny polega na podpisywaniu umów wstępnych przez założycieli, akcjonariuszy. Są to przede wszystkim umowy o współpracę, zobowiązujące założycieli do określonych zachowań oraz tzw. umowy inwestycyjne, zakładające określony udział w kapitale zakładowym spółki. Mogą mieć mniej lub bardziej formalny charakter. Wszystkie te czynności pozakodeksowe, negocjacyjne prowadzą do podpisania statutu.

More to explorer