Funkcje prawa upadłościowego

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Wyróżnia się trzy podstawowe funkcje prawa upadłościowego:
1. Funkcja windykacyjna – ma służyć zaspokojeniu wierzycieli niewypłacalnego dłużnika, to taka generalna funkcja. Prawo upadłościowe zmierza do tego, by umożliwić egzekucję wielu wierzycielom biorącym udział w tym postępowaniu i to jest odróżnienie od egzekucji prowadzonych według zasad ogólnych, poza prawem upadłościowym, Prawo upadłościowe umożliwia przeprowadzenie tzw. egzekucji o charakterze uniwersalnym tzn. pozwala prowadzić egzekucję wielu podmiotom jednocześnie. Wiadomo z przepisów postępowania egzekucyjnego sądowego i przepisów o egzekucji w administracji o tzw. zbiegach egzekucji i może dojść do kumulacji postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez różnych wierzycieli, jednakże nie ma czegoś takiego, że nagle wszyscy wierzyciele są objęci jednym postępowaniem i mogą liczyć na zaspokojenie. Są to wtedy tzw. egzekucje syngularne, każdy z wierzycieli musi uzyskać osobny tytuł egzekucyjny w celu zidentyfikowania swojej należności. W postępowaniu upadłościowym następuje niejako uniwersalizacja i jest prowadzone jedno postępowanie, w którym ustala się krąg wierzycieli objętych tym postępowaniem, a następnie dąży się do ich zaspokojenia w sposób, który byłby dla wierzycieli najbardziej korzystny, ażeby ich roszczenia były zaspokojone w jak najwyższym stopniu. To jest ogólny cel tego postępowania i jest on realizowany na różne sposoby.
2. Funkcja profilaktyczna –  ma sprowadzać się do tego, że ma być zagwarantowana niedopuszczalność dalszych upadłości tzn. ogłoszenie upadłości odbywa się w sposób jawny i publiczny; dokonuje się ogłoszeń, ten podmiot działa w ten sposób, że zawsze po ogłoszeniu upadłości występuje albo syndyk albo nadzorca sądowy i to sugeruje, że mamy do czynienia z upadłym i ta funkcja informacyjna ma zapobiegać jak gdyby generowaniu większego zadłużenia i powodować powstawania łańcuszka niewypłacalnych firm.
3. Funkcja wychowawcza –  taka funkcja ideologiczna założona przez twórców ustawy, która polega na tym, że prawo upadłościowe i naprawcze ma kształtować pewne wzorce zachowania, które zmierzają do należytego i rzetelnego wypełniania swoich zobowiązań, bowiem samo pojecie niewypłacalności, podstawy niewypłacalności i sankcje grożące w razie niewypłacalności mają dyscyplinować uczestników obrotu gospodarczego do wykonywania przez te podmioty swoich zobowiązań z należytą starannością.

More to explorer