Hipoteka łączna

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Hipoteka  to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz na wybranych prawach (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczona hipotecznie), służące zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości. Instytucja ta regulowana jest przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Uprawniony z tytułu hipoteki to wierzyciel hipoteczny, natomiast właściciela nieruchomości obciążonej określa się mianem dłużnika hipotecznego. Podobnie jak zastaw, hipoteka względem wierzytelności, którą zabezpiecza wykazuje akcesoryjny charakter, co przejawia się w tym:
1) hipoteka wygasa wraz z wygaśnięciem wierzytelności,
2) nie można przenieść hipoteki bez wierzytelności,
3) przeniesienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką bez hipoteki nie jest możliwe.
Hipoteka co do zasady, obciąża jedną, oznaczoną nieruchomość. W przypadku natomiast podziału nieruchomości obciążonej (np. wskutek zniesienia współwłasności), hipoteka będzie utrzymywała się na wszystkich nieruchomościach utworzonych wskutek podziału- tzw. hipoteka łączna. Wierzyciel, któremu przysługuje taka hipoteka będzie mógł żądać zaspokojenia w całości lub w części z każdej nieruchomości z osobna, z niektórych z nich lub ze wszystkich łącznie. Może również według swego uznania dokonać jej podziału pomiędzy poszczególne nieruchomości. Wyjątek: hipoteka zabezpieczająca kredyt udzielony na budowę domów mieszkalnych, jeżeli podział nieruchomości polega na przeniesieniu własności części nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym. W takim wypadku hipoteka ulega podziałowi zgodnie z postanowieniami umowy i nie powstaje hipoteka łączna.
Jeżeli hipoteka łączna powstała wskutek sprzedaży części nieruchomości, to zarówno sprzedawca, jak i kupujący mógłby żądać, aby wierzyciel zwolnił tę część od obciążenia, jeżeli jest ona stosunkowo nieznaczna, a wartość pozostałej części nieruchomości zapewnia wierzycielowi dostateczne zabezpieczenie.
Hipoteka łączna może powstać także w wyniku:
1) umowy,
2) jako hipoteka przymusowa – tylko, gdy nieruchomości są już objęte hipoteką łączną albo stanowią własność dłużników solidarnych. Wierzyciel powinien wskazać jednak, w jakiej części jego wierzytelność będzie zabezpieczona na każdej z obciążonych nieruchomości.
Celem hipoteki łącznej jest ułatwienie i obniżenie kosztów ustanawiania zabezpieczenia pojedynczej wierzytelności na większej liczbie nieruchomości należących do jednej bądź większej ilości osób. Dzięki szerokiemu uprzywilejowaniu interesów wierzyciela, ten rodzaj hipoteki umożliwia uzyskanie zabezpieczenia rzeczowego o wartości wielokrotnie przekraczającej wartość zabezpieczonej wierzytelności.
Hipoteka łączna jest często stosowana przez banki w sytuacji kiedy wartość jednej nieruchomości nie jest wystarczająca do zabezpieczenia kredytu (jest mniejsza od pożądanej wysokości kredytu) lub w przypadku wyższego szacowanego przez bank ryzyka braku spłat kredytu (niestabilna zdolność kredytowa kredytobiorcy).

More to explorer