Inkaso weksla i protest

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Postępowanie związane z inkasem weksla

Jeżeli mamy do czynienia z wekslem in blanco, który służy na zabezpieczenie  np.  kredytu,  to  każdy  bank  oczekuje  i  żąda  tego  od  klienta i ustala  z  klientem, że  miejscem  płatności  tego  weksla  będzie  ten  właśnie  bank. Zatem to zobowiązanie będzie miało charakter długu  oddawczego. Jeżeli  mamy do czynienia z wekslami, które są w obrocie, czyli wekslami pełnymi, wtedy  zazwyczaj  ten  domicyliat jest bankiem, w którym dłużnik ma rachunek, czyli z zasady mamy do  czynienia z długiem odbiorczym. To wierzyciel musi tak pokierować, żeby ten weksel  dotarł  do  tego  banku, gdzie  jest  prowadzony  rachunek. Jeżeli w wekslu wskazany  jest  bank,  to wierzyciel  wekslowy  udaje  się  albo  bezpośrednio  do  tego  banku  wskazanego  jako  miejsce  płatności,  składa  tam  weksel  i  czeka albo składa weksel w  banku, w  którym ma  prowadzony  rachunek.  Takie złożenie  weksla  oznacza,  że weksel został  złożony do inkasa (do zainkasowania, do odebrania pieniędzy). Kiedy zostanie  złożony  do  inkasa  taki  weksel  i  jeżeli  znajdzie  się  nie  w  tym  banku, w  którym dłużnik  ma  rachunek, to ten weksel musi być przekazywany, aż  trafi do tego właściwego banku.  To  musi  mieć  miejsce przed  terminem  płatności.  Dopiero  poprzez  indosy inkasowe dociera do tego banku,  który  prowadzi  rachunek.  Zgodnie  z  przepisami dotyczącymi rozliczeń  bankowych sam weksel nie  jest  dokumentem  płatniczym,  czyli  na  podstawie  samego  weksla  bank  nie  może  dokonać  operacji  na  rachunku  bankowym,  czyli  nie  może  obciążyć  rachunku  dłużnika  i  uznać  rachunku  wierzyciela.   W  bankach  postępuje  się  w  sposób  następujący:  bank  otrzymuje taki  weksel  i  w  odpowiednim  momencie, przed terminem  płatności, kieruje  pismo  do  dłużnika  wekslowego,  którego  rachunek  prowadzi  i  informuje  go  w  ten  sposób  „otrzymaliśmy  weksel”.  Jest  to  wezwanie,  żeby dłużnik  wydał  dyspozycję czy chce za ten weksel zapłacić czy też  nie. Jeżeli  bank  nie  otrzyma  takiej  dyspozycji,  to po  terminie  płatności  zwraca  weksel  wierzycielowi.

Jeżeli  bank  dostanie  dyspozycje  od  klienta, wtedy dokonuje obciążenia  rachunku  dłużnika  i  przekazuje  środki  na  rachunek  wierzyciela.  Jeżeli  okaże  się,  ze  weksel  jest  nieważny,  to  bank  nie  ingeruje w  to,  przekazuje  kserokopię  dłużnikowi  i  jeżeli  on  zdecyduje  że  zapłaci,  to  bank  przekazuje  pieniądze.  Jeżeli  weksel  nie  jest  opatrzony  inną  dodatkową  klauzulą, taką jak klauzula  „bez  protestu”, to  na  banku ciąży obowiązek uzyskania tego protestu. W ciągu dwóch dni  powszednich od  płatności  tego  weksla, bank  musi  poprosić  notariusza, który sporządza protest  i  z  takim  protestem  bank  może  postępować  zgodnie  z  prawem  wekslowym. Jeżeli  weksel  nie  zostanie  zapłacony, bank ma obowiązek powiadomienia o braku zapłaty. Bank  tego dokonuje w ciągu 4  dni  powszednich po terminie i natychmiast odsyła weksel.

Protest

Główny dłużnik to wystawca weksla własnego i trasat weksla trasowanego. Do nich w pierwszej kolejności należy się kierować z żądaniem zapłaty. Gdy osoby te odmawiają zapłaty, należy uzyskać od nich protest. Uzyskanie protestu jest konieczne do dochodzenia roszczeń od dłużników zwrotnych.
Protest jest aktem publicznym, który potwierdza, że płatność weksla nie nastąpiła. Jest dowodem na to, że wierzyciel nie został zaspokojony. Protest wystawia notariusz, można też go uzyskać na poczcie. Weksel in blanco nie powinien podlegać protestowi.

More to explorer