Inne niewielkie zmiany w prawie wchodzące w życie 31 grudnia 2012 r.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

31 grudnia 2012 r. weszły w życie zmiany w ustawie Kodeks Morski nowelizacją ustawy – Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z 31 sierpnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1069) oraz w ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym oraz w ustawie o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym z dnia 16 września 2011 r. nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw z 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1514).

W Kodeksie Morskim większość nowelizacji weszła w życie już 27 października 2012 r. (pisaliśmy o tym w artykule: http://www.lex-pol.pl/2012/11/zmiany-w-kodeksie-morskim-dostosowujace-do-prawa-unijnego-i-miedzynarodowego), jednakże właśnie niektóre przepisy weszły w życie dopiero 31 grudnia 2012 r. Zgodnie z tymi przepisami przewoźnik, który faktycznie wykonuje, statkiem uprawnionym do przewozu ponad 12 pasażerów, całość lub część przewozu, o którym mowa w art. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 392/2009, obowiązany jest posiadać ubezpieczenie lub inne zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera, w wysokości nie niższej niż określona w art. 4a ust. 1 załącznika I do tego rozporządzenia (ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera). I dalej są wskazane szczegóły tego ubezpieczenia i certyfikatu.

W ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRK) natomiast zmienił się przepis art. 23, który stanowi od teraz, że informacja o podmiocie z KRK zawsze (bez względu na sposób jej udzielenia) jest zaświadczeniem w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a w ustawie o zmianie ustawy o KRK z 16 września 2011 r. uchylono kilka przepisów z uwagi na kolejną nowelizację tych przepisów ustawy o KRK (właśnie z 7 grudnia 2012 r.) wchodzących w życie w większości w dniu 30 czerwca 2013 r. Będziemy jeszcze o tych zmianach z pewnością pisać na www.lex-pol.pl.

Łukasz Mizera – radca prawny

More to explorer