Inne przepisy wchodzące w życie 1 lutego 2013 r.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

1 lutego 2013 r. weszły w życie także z ważniejszych przepisów: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2013, poz. 86) oraz zmiana rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.U.2013, poz. 148).

Zmiana w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę dotyczy tego, że tylko wojewodowie będą prowadzić rejestr w formie pisemnej dla terenów zamkniętych (starostowie już nie będą mieli takich kompetencji), natomiast rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa jej wzór. Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą co najmniej m.in.:
1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

oraz powinna być realistyczna.

Łukasz Mizera – radca prawny

More to explorer