Inne zmiany w ustawach wchodzące w życie 1 stycznia 2013 r.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszły w życie także inne zmiany w ustawach znowelizowane ustawami zmieniającymi, które to ustawy zmieniające zaczęły w większości obowiązywać już wcześniej bądź zaczną obowiązywać później. Jest kilka dość znaczących zmian m.in. w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych, w Prawie Wodnym, w ustawie o żegludze śródlądowej oraz w Prawie Ochrony Środowiska, a także w Prawie Telekomunikacyjnym.

Chociaż najpierw trzeba nadmienić o zmianach w ustawie o rachunkowości: ustawą z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.2011.232.1378) poprawiono odrobinę redakcję techniczną aktu, unormowano również kwestię składania sprawozdań finansowych przez zakłady ubezpieczeń, banki, instytucje finansowe działające na terenie Polski, a mające siedzibę poza terytorium Polski – składają one przetłumaczone na język polski właściwe ze swojego kraju sprawozdanie finansowe. W związku z likwidacją Monitora Polskiego „B” przeniesiono obowiązek zamieszczania niektórych ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego. Ustawą o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce z 16 listopada 2012 r. odjęto troszkę obowiązków odnośnie zamieszczania danych w dowodzie księgowym. Ustawą z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców zmieniono ustawę o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych – zlikwidowano Monitor Polski „B” i wprowadzono zmiany z tym związane, także w innych ustawach; dotychczas zamieszczane ogłoszenia w Monitorze Polskim „B” przeniesiono w większości do Monitora Polskiego.

Zmianą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw z 19 sierpnia 2011 (Dz.U.2011.209.1244) wprowadzono dla organizacji pożytku publicznego nieprzekraczających w roku przychodu w wysokości 100 tys. zł obowiązek zamieszczania na stronie internetowej uproszczonego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności oraz sprecyzowano co takie sprawozdanie powinno zawierać.

W ustawie z 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz.U.2010.26.133 z późn. zmianami) tą właśnie ustawą uchylono przepisy o tym, że nie można ogłosić upadłości spółki celowej powołanej na EURO 2012 oraz że nie można wobec niej wszcząć postępowania naprawczego. Tą ustawą uchylono także rozdział 9a z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych zatytułowany: „Zapewnienie bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012”. Powyższą ustawą uchylono także artykuł z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa stanowiący, że prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, w drodze decyzji, przekazuje nieodpłatnie w trwały zarząd na czas nieoznaczony ministrowi właściwemu do spraw sportu i kultury fizycznej, na jego wniosek, nieruchomości niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Drobne zmiany nastąpiły w ustawie o żegludze śródlądowej wprowadzone ustawą z 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym (Dz.U.2009.98.818) odnośnie uznawania świadectwa doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych. Natomiast inne zmiany w ustawie o żegludze śródlądowej wprowadziła nowelizacja z dnia 10 czerwca 2011 r. ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (Dz.U.2011.168.1003) – wprowadziła ona rozdział 6a do ustawy: „Usługi informacji rzecznej (RIS)” – ma to na celu wsparcie transportu wodnego śródlądowego polegające na zwiększeniu jego bezpieczeństwa, zmniejszeniu oddziaływania na środowisko naturalne oraz usprawnieniu współdziałania z innymi rodzajami transportu, w szczególności przez udostępnianie użytkownikom RIS informacji o:
1) warunkach żeglugowych, w tym informacji hydrologicznych, meteorologicznych, geograficznych oraz hydrogeologicznych i administracyjnych (informacje o drogach wodnych);
2) podejmowaniu działań dotyczących aktualnej sytuacji żeglugowej w ruchu lokalnym (taktyczne informacje o ruchu);
3) podejmowaniu działań średnio- i długoterminowych przez użytkowników RIS (strategiczne informacje o ruchu).

Powyższe podlega ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych (przepis tej ostatniej ustawy zaczął obowiązywać właśnie od 1 stycznia 2013 r.)

Użytkownik RIS jest obowiązany do uzyskania dokumentu zgodności, wydawanego przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej. Ponadto ustalono, że opłaty za rejestrację statków używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych pobiera właściwy polski związek sportowy.

W ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nowelą do tej ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz.U.2010.28.143) oraz o zmianie niektórych innych ustaw zmieniono nieznacznie przepisy o pomniejszeniach wartości rynkowej lokalu mieszkalnego dla żołnierzy zawodowych służby stałej. Zmianą ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z 22 stycznia 2010 r. (Dz.U.2010.28.145) w ustawie o odpadach dodano zakaz składowania odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zebranych, a w ustawie Prawo Wodne (zmianą tejże ustawy z 4 marca 2010 r. – Dz.U.2010.44.253) zobowiązano Państwową Inspekcję Sanitarną do prowadzenia i aktualizacji internetowego serwisu kąpieliskowego zawierającego informacje dotyczące kąpielisk, w szczególności:
1) wykaz kąpielisk;
2) klasyfikację wody w każdym kąpielisku na przestrzeni ostatnich trzech lat oraz profilu wody w kąpielisku, włączając wyniki kontroli przeprowadzone na podstawie art. 163 ust. 1 i 4;
3) bieżącą ocenę jakości wody w kąpielisku;
4) informację o zakazie kąpieli wraz ze wskazaniem przyczyn zakazu oraz informację o innych zaleceniach dotyczących jakości wody;
5) ogólny opis wody w kąpielisku, sporządzony w oparciu o profil wody w kąpielisku, przedstawiony w języku nietechnicznym;
6) informacje o:
a) możliwości występowania krótkotrwałych zanieczyszczeń,
b) liczbie dni, w których kąpiel była zakazana w czasie poprzedniego sezonu kąpielowego, z uwagi na takie zanieczyszczenie,
c) ostrzeżeniu o każdym takim występującym lub przewidywanym zanieczyszczeniu
– w przypadku wód w kąpieliskach, w których można spodziewać się wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń;
7) dane o rodzaju oraz spodziewanym czasie trwania sytuacji wyjątkowej, której występowania nie przewiduje się przeciętnie częściej niż raz na cztery lata.

W Kodeksie Wykroczeń uchylono wykroczenie polegające na uchybieniu obowiązkowi meldunkowemu (uchylono art. 147 tego Kodeksu) ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2010.217.1427), która wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2015 r. i ona uchyli dopiero obowiązek zameldowania (meldunkowy).

W ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o działach administracji rządowej (Dz.U.2010.239.1592) ustanowiono System informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoinfonet” prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, za pomocą którego są zbierane, przechowywane, przetwarzane i udostępniane dane dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska, uzyskiwane w trakcie realizacji zadań z ochrony środowiska. W Prawie Ochrony Środowiska jeszcze zmieniono ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2012.460), że minister właściwy do spraw środowiska ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 30 września każdego roku, wykaz miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji oraz wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji. Informacje o stanie jakości powietrza, w tym lokalizacji wszystkich stref na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których dokonuje się oceny jakości powietrza i jego stanu, udostępniane są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na stronie udostępnia się również informacje o decyzjach odraczających, o obowiązujących programach ochrony powietrza oraz planach działań krótkoterminowych.

W ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym nowelizacją z dnia 18 marca 2011 r. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2011.84.455 z późn. zmianami) określono delegację dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych. W ustawie o systemie oświaty zmieniono przepisy o dotacjach dla szkół niepublicznych (i niepublicznych szkół artystycznych) o uprawnieniach szkół publicznych ograniczając je w pewnym zakresie odnośnie spełnienia przez uczniów terminów uczęszczania nowelą tej ustawy z 27 lipca 2012 r. oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2012.979). Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zmieniono ustawę o systemie oświaty w kwestii drobnej zmiany o wskaźniku (Dz.U.2011.205.1206 z późn. zmianami).

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniono rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2012.997) – od 1 stycznia 2013 r. weszła w życie mała część bardzo technicznych przepisów w zakresie roweru. Pisaliśmy o tym w artykule, gdy większa część przepisów zmiany tego rozporządzenia wchodziła w życie. Nowela ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z 1 lipca 2011 r. (Dz.U.2011.152.897 z późn. zmianami) nakładająca na przedsiębiorców (odbierających od właścicieli nieruchomości odpady komunalne), którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń, obowiązek uzyskania wpis do rejestru (w przeciwnym razie przewidująca surowe kary). Surowe kary są przewidziane także dla gminnych jednostek organizacyjnych, które dalej odbierają odpady od właścicieli nieruchomości mimo zakazu. Weszły przepisy również o karze dla gminy za przekazywanie przez nią po terminie sprawozdania nałożonego przez ustawę.

Wreszcie wcześniej niż znaczna większość nowelizacji weszły w życie niektóre jej przepisy tj. nowelizacja Prawa Telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 listopada 2012 r. (Dz.U.2012.1445). Większość nowelizacji wchodzi w życie 21 stycznia 2013 r. Zmiany wchodzące od nowego roku to zmiana rocznych opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji ponoszonych przez podmiot, który uzyskał prawo do wykorzystywania zasobów numeracji w przydziale numeracji oraz zmiana w przepisach o rocznych opłatach za prawo do dysponowania częstotliwością przez podmiot, który uzyskał prawo do dysponowania częstotliwością w rezerwacji częstotliwości (zmiany stawek oraz sprecyzowanie w przepisach o jednorazowej opłacie za dokonanie rezerwacji częstotliwości na kolejny okres uiszczanej przez podmiot, na rzecz którego dokonano rezerwacji częstotliwości na kolejny okres w drodze postępowania).

Łukasz Mizera – radca prawny

More to explorer