Istotne zmiany w Krajowym Rejestrze Karnym

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dzisiaj, tj. 26 kwietnia 2012 r. weszła w życie większość przepisów obszernej nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym z 16 września 2011 r. (Dz.U. 2011 Nr 240, poz. 1432).

Zakres zawiadomień o zmianach ewidencyjnych przekazywanych do KRK ma zostać zwiększony o informacje dotyczące rozpoczęcia, zakończenia oraz miejsca wykonywania zastępczej kary pozbawienia wolności. Ponadto uzupełniony zostaje zakres karty karnej w przypadku skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na karę o informację, iż osobą pokrzywdzoną był małoletni poniżej 15-go roku życia.

Nowelizacja wdraża także prawo unijne. Dzięki zmianom prostsze stanie się uzyskiwanie przez przedsiębiorców informacji z rejestrów karnych państw Unii Europejskiej, bowiem nastąpi dostosowanie sposobu przekazywania informacji między polskim KRK, a rejestrami karnymi państw UE do zasad obowiązujących w ramach europejskiego systemu ECRIS. System ECRIS to system teleinformatyczny oparty na bazach danych krajowych rejestrów karnych, służący do wymiany pomiędzy organami centralnymi państw członkowskich UE informacji dotyczących osób skazanych.

Przede wszystkim nowelizacja ta wprowadza, ale dopiero od 1 stycznia 2013 r. możliwość składania wniosków i zapytań oraz uzyskiwania informacji z rejestru (KRK) drogą elektroniczną. Jest to wyrazem powolnej, ale jednak coraz szerszej cyfryzacji administracji publicznej. Kolejny krok dokonano właśnie w dniu dzisiejszym. Uzyskiwania informacji będzie możliwe dzięki skrzynce dostępowej, którą każdy podmiot pragnący uzyskać informację z KRK lub innych rejestrów będzie mógł utworzyć na internetowej platformie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Natomiast od 11 grudnia 2011 r. obowiązuje już przepis stanowiący o tym, że dane o skazaniu obywateli polskich za granicą, których zatarcie uległo skazaniu usuwa się z rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o zatarciu skazania przesłanego przez właściwy organ państwa obcego, które wydało wyrok.

More to explorer