Istotne zmiany w regulaminie urzędowania sądów powszechnych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

13 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 48). Rozporządzenie wprowadziło w regulaminie szereg zmian. Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze z nich. Wnioski o zarejestrowanie spółki z o.o., której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca, złożone za pośrednictwem systemu teleinformatycznego są rozpoznawane w terminie 1 dnia roboczego od daty wpływu wniosku. W sprawach inicjowanych w postępowaniu rejestrowym drogą elektroniczną, doręczenia orzeczeń i pism sądowych są dokonywane elektronicznie poprzez przesłanie odpisu w postaci elektronicznej na adres nadawcy pisma w systemie teleinformatycznym służącym do obsługi złożenia wniosku o wpis.

Najistotniejsza zmiana w sprawach karnych dotyczy wykonywania środków zabezpieczających określonych w art. 95a KK (umieszczenie sprawcy w zakładzie zamkniętym albo skierowanie go na leczenie ambulatoryjne w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych). Do regulaminu dodano § 384a, zgodnie z którym wobec sprawcy skazanego za przestępstwo skierowane przeciwko wolności seksualnej, popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, wobec którego orzeczono środek zabezpieczający określony w art. 95a KK, sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, po uprzednim zasięgnięciu opinii właściwych biegłych, nie później niż do 6 miesięcy przed opuszczeniem zakładu karnego (w związku z warunkowym zwolnieniem lub przed końcem kary) kieruje sprawę na posiedzenie w przedmiocie ustalenia potrzeby i sposobu wykonywania środka zabezpieczającego. W przypadku leczenia ambulatoryjnego, sąd, po określeniu przez jednostkę przy Ministrze Zdrowia, zakładu ambulatoryjnego, w którym sprawca ma obowiązek podjąć leczenie, bezzwłocznie prześle odpis orzeczenia: sprawcy, właściwej jednostce Policji lub właściwemu organowi wojskowemu wraz z nakazem doprowadzenia i kierownikowi zakładu wraz z nakazem przyjęcia.

Zmienił się § 288 rozporządzenia i tak o terminach rozpoznawania spraw na rozprawach lub na posiedzeniach z udziałem stron zawiadamia się oskarżyciela publicznego przez doręczenie mu wokandy, które powinno nastąpić bezzwłocznie po jej sporządzeniu, najpóźniej w ciągu 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoznania sprawy. Ponadto regulamin stanowi, iż korespondencja tymczasowo aresztowanych i skazanych z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym, organami ścigania, organami wymiaru sprawiedliwości i innymi organami państwowymi, organami samorządu terytorialnego, RPO, RPD oraz organami powołanymi na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka nie podlega cenzurze, nadzorowi oraz zatrzymaniu i niezwłocznie przesyła się ją do adresata bez jakiegokolwiek oznakowania.
W przepisach dotyczących wykonywania przeczeń sądowych w sprawach karnych i o wykroczenia, rozporządzenie stanowi, iż każde orzeczenie, które staje się wykonalne z chwilą uprawomocnienia, powinno być skierowane do wykonania bezzwłocznie, nie później niż 14 dni od daty uprawomocnienia lub od daty zwrotu akt sądowi pierwszej instancji. Postanowienia wydane w postępowaniu wykonawczym wykonalne z chwilą wydania powinny być skierowane do wykonania w dniu ich wydania.
Kolejną zmianą jest to, że w razie zawieszenia postępowania wykonawczego prezes sądu lub upoważniony sędzia niezwłocznie zawiadomi o tym właściwy zakład karny lub areszt śledczy i jednostkę Policji, której polecono doprowadzenie skazanego do tejże jednostki.

More to explorer