Jeden przepis Europejskiej Karty Społecznej (o zatrudnianiu kobiet) przestał wiązać Rzeczpospolitą Polską

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

25 lipca 2012 r. przestał wiązać Rzeczpospolitą Polską art. 8 ust. 4 pkt b Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. na podstawie oświadczenia rządowego z dnia 13 lutego 2011 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. poprzez wyłączenie z tego zakresu art. 8 ust. 4 pkt b (Dz.U. 2011, Nr 168, poz. 1007).

Art. 8 ust. 4 pkt b powyższego aktu stanowi, że w celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa pracownic do ochrony, Umawiające się Strony zobowiązują się: zakazać zatrudniania kobiet w kopalniach pod ziemią oraz, jeżeli ma to miejsce, przy wszelkich innych pracach nieodpowiednich dla nich z powodu niebezpiecznego, niezdrowego lub uciążliwego charakteru. Dzięki wyłączeniu tego przepisu Karty Polska będzie mogła uchylić przepisy krajowe zawierające zakaz pracy kobiet pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach. Wyłączenie to ma na celu zgodność przepisów polskich krajowych z przepisami unijnymi w zakresie implementowania przez Polskę dyrektywy 2002/73/WE zmieniającej dyrektywę 76/207/EWG w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy (dyrektywa jest sprzeczna z Europejską Kartą Społeczną, jednakże dyrektywa jest „ważniejsza” zgodnie z naszymi zobowiązaniami przyjętymi przy wchodzeniu do Unii Europejskiej).

More to explorer