Jest nowe rozporządzenie w sprawie czynności asystentów sędziów

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

27 listopada 2012 r. to dzień wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 8 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz.U. 2012, poz. 1270). Określa ono szczegółowy zakres ich pracy. Należą do nich m.in. analiza akt sprawy, kontrola spraw odroczonych i pisanie pism nieprocesowych.

Zgodnie z rozporządzeniem na zlecenie sędziego i pod jego kierunkiem asystent sędziego sporządza projekty zarządzeń, orzeczeń lub ich uzasadnień. Na zlecenie sędziego asystent sędziego samodzielnie:
– dokonuje analizy akt sprawy we wskazanym zakresie;
– kontroluje stan spraw odroczonych, zawieszonych lub oczekujących na podjęcie czynności przez sędziego albo sąd;
– zwraca się do osób i instytucji o nadesłanie informacji lub dokumentów niezbędnych do przygotowania sprawy do rozpoznania;
– sporządza odpowiedzi na pisma niebędące pismami procesowymi;
– gromadzi, we wskazanym zakresie, orzecznictwo i literaturę przydatne do rozpoznawania spraw lub wykonywania innych zadań powierzonych sędziom w danym wydziale. W uzasadnionych wypadkach, jeżeli wymagają tego zasady sprawności, racjonalności lub ekonomicznego i szybkiego działania, sędzia może zlecić asystentowi sędziego także wykonanie innych czynności, niezbędnych do przygotowania spraw sądowych do rozpoznania. Termin wykonania czynności określa zlecający ją sędzia.

Niniejsze rozporządzenie zastąpiło poprzednie z 2002 r.

More to explorer