Jest nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 11 grudnia 2012 r. obowiązuje część przepisów nowego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. 2012, poz. 1299). Warto zaznaczyć, że część przepisów nowego rozporządzenia, czyli regulacje dotyczące użycia w procesie rejestracji systemu informatycznego, wejdą w życie znacznie później, tj. po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia (czyli 26 maja 2013 r.) – takie przesunięcie terminu obowiązywania tych uregulowań zostało podyktowane względami organizacyjnymi oraz technicznymi.

Najważniejsze zmiany, jakie przewidziano w omawianym akcie wykonawczym, polegają w szczególności na:

1) aktualizacji przepisów rozporządzenia, tak aby odpowiadały obecnemu brzmieniu regulacji ustawy o promocji zatrudnienia (w okresie obowiązywania poprzedniego rozporządzenia z 26 listopada 2004 r. wspomniana ustawa była wielokrotnie nowelizowana),
2) zmodernizowaniu procesu rejestracji przez PUP osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym także osób, do których znajdą zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
3) umożliwieniu przekazywania danych zbieranych w procesie rejestracji wcześniej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (dzięki temu wspomniany proces będzie przyspieszony). Jak już uprzednio była o tym mowa – regulacje w tym zakresie wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw, czyli 26 maja 2013 r.,
4) wprowadzeniu możliwości złożenia wniosku o rejestrację za pomocą formularza elektronicznego oraz dokonania rejestracji na podstawie takiego wniosku (te udogodnienia również wejdą w życie w terminie późniejszym),
5) ustaleniu, że rejestr bezrobotnych i poszukujących pracy stanowi elektroniczny zbiór danych o bezrobotnych i poszukujących pracy uzyskanych podczas rejestracji oraz w okresie posiadania statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy,                                                                  6) rezygnacji ze stosowania urzędowo określonego, graficznego wzoru karty rejestracyjnej bezrobotnego i poszukującego pracy.

Źródło: www.bibliotekakp.pl

More to explorer