Jest nowe świadczenie z ZUS – specjalny zasiłek opiekuńczy

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1548), która wprowadza modyfikacje w świadczeniu pielęgnacyjnym oraz dodaje nowe świadczenie – specjalny zasiłek opiekuńczy.

Nowelizacja zmierza do racjonalizacji zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego poprzez: dostosowanie rozwiązań systemowych do potrzeb społecznych, w tym adresowanie ich do osób rzeczywiście sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną pozostającą w kręgu bliskiej rodziny oraz dostosowanie uregulowań do możliwości finansowych państwa. Odchodzi się od określenia podmiotowego osób, które to świadczenie mogły pobierać na rzecz koncepcji pobierania świadczenia w razie sprawowania opieki nad osobą, której niepełnosprawność powstała w określonym wieku (przed ukończeniem 18 roku życia lub podczas nauki przed ukończeniem 25 roku życia). Krąg osób uprawnionych do pobierania świadczenia co do zasady nie ulega zmianom w stosunku do stanu dotychczasowego, zostaje jednak bardziej uściślony, zaś dla osób, w stosunku do których opieka jest sprawowana, wprowadzono limit wieku powstania niepełnosprawności, co powoduje zawężenie kręgu podmiotowego. Istniejący dotychczas katalog przesłanek negatywnych rozszerzono w taki sposób, aby nie występowały sytuacje pobierania dwóch świadczeń na jedną osobę lub aby na jedną osobę niepełnosprawną było pobierane, przez tę samą osobę lub różne osoby, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Ustawa podwyższa wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z 560 zł do 620 zł (ale to dopiero od 1 lipca 2013 r.).

Drugą zmiana jest wprowadzenie nowego świadczenia opiekuńczego – specjalnego zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on osobom, na których zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny (niespełniającym warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów). Zasiłek ten przysługuje na podstawie kryterium dochodowego. Wysokość nowego świadczenia odpowiada wysokości dotychczasowej świadczenia pielęgnacyjnego (520 zł od listopada 2012 r.).

Nowelizacja wprowadza w związku z powyższym zmiany do kilku ustaw m.in. do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, o emeryturach i rentach z FUS i o świadczeniach zdrowotnych ze środków publicznych.

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: www.prezydent.pl

More to explorer