Kara za brak biletu

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Czy jeżdżenie bez biletu się opłaca?
Gapowicze, którzy korzystają ze środków komunikacji miejskiej narażeni są na dwa rodzaje kar. Po pierwsze jedną z sankcji za przejazd bez ważnego biletu jest kara pieniężna w postaci mandatu. Ponadto możliwe jest także wymierzenie grzywny, która jest nakładana na pasażera nie posiadającego ważnego biletu, a przy tym odmawia zapłacenia kary i okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości. Podobne konsekwencje ponosi ukarany pasażer, który nie zastosował się do polecenia kontrolujących pozostawania w miejscu przez nich wyznaczonym do czasu przybycia policji.
Kara grzywny w tym wypadku zasądzana jest przez sąd i może maksymalnie wynieść nawet pięć tysięcy złotych.
Co do zasady kontroler ma prawo wystawić mandat w sytuacji kiedy nie posiadamy ważnego biletu przejazdowego, lub gdy nie posiadamy ważnego dokumentu poświadczającego prawo do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu ( np. legitymacja szkolna, studencka, inwalidzka itp.).
Ważne! Jeżeli posiadamy odpowiedni dokument potwierdzający prawo do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, czy też opłacony z góry bilet miesięczny, ale w danym dniu nie posiadamy go przy sobie, to mamy prawo okazania go w ciągu 7 dni we właściwym miejscu ( np. Punkty kontroli obsługujące pasażerów ) wraz z wezwaniem do zapłaty, a wtedy kara zostanie umorzona.
Mandat należy się także w sytuacji kiedy nie posiadamy dokumentu uprawniającego do :

  • przewozu rzeczy lub zwierząt, za których przewóz przewidziana jest opłata ,
  • przewozu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na szczególnych warunkach.

Wysokość mandatu podyktowana jest następującymi stawkami:

  • 50 krotność ceny biletu jednorazowego, normalnego stosowanego przez danego przewoźnika, za brak odpowiedniego dokumentu przewozu,
  • 40 krotność ceny biletu jednorazowego, normalnego stosowanego przez danego przewoźnika, za brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,
  • 20 krotność ceny biletu jednorazowego, normalnego stosowanego przez danego przewoźnika, za przewóz rzeczy lub zwierząt, za których przewóz przewidziana jest opłata.

      Jeżeli jednak podróżny spowoduje zatrzymanie lub zmianę trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny, na podróżnego może zostać nałożony mandat w wysokości 150 krotności ceny biletu jednorazowego, normalnego stosowanego przez danego przewoźnika.
W sytuacji kiedy pasażer odmawia zapłaty kontrolujący ma prawo zażądać okazania dokumentu tożsamości takiego pasażera. Kiedy pasażer odmawia okazania dokumentu, kontroler może oddać go w ręce policji.
Istotny jest również fakt, że kontrola może być przeprowadzana tylko przez osoby do tego uprawnione, legitymujące się odpowiednim dokumentem ze zdjęciem.

More to explorer