Kara za kradzież z włamaniem

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Kradzież z włamaniem (art. 279 k.k.) stanowi typ kwalifikowanym kradzieży (wiążącym się z większym wymiarem kary) i polegającym na zaborze rzeczy ruchomej celem jej przywłaszczenia dokonany po uprzednim pokonaniu zabezpieczenia. Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za ten typ czynu zabronionego, wiąże się z zagrożeniem karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat (podczas gdy za typ podstawowy kradzieży można wymierzyć karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat).
Skazując sprawcę na karę pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k., w przypadku gdy sprawca działał w celu osiągnięcia (z bezpośrednim zamiarem w tym kierunku) korzyści majątkowej lub gdy taką korzyść osiągnął, sąd może na podstawie art. 33 § 2 k.k. orzec kumulatywnie grzywnę obok kary pozbawienia wolności, wyrażoną w stawkach dziennych, określonych na podstawie potencjalnego dziennego dochodu sprawcy, stosownie do jego warunków osobistych, rodzinnych, stosunków majątkowych i możliwości zarobkowych. Stawka dzienna musi zawierać się w przedziale od 10 złotych, ani też przekraczać 2.000 złotych. Grzywna może stanowić równowartość od 10 do 540 stawek dziennych.
W przypadku złożenia wniosku przez pokrzywdzonego lub inną osobę uprawnioną, sąd skazując sprawcę za kradzież z włamaniem zobowiązany jest orzec obowiązek naprawienia w całości lub w części szkody wyrządzonej przestępstwem.
W przypadku sprawcy kradzieży z włamaniem sąd nie może:

  • zamienić kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności do lat 2, przy jednoczesnym orzeczeniu środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody (art 58 § 3 k.k.),
  • w przypadku gdy szkodliwość społeczna czynu nie jest znaczna odstąpić od wymierzenia kary, i orzec jedynie o środku karnym
  • warunkowo umorzyć postępowania karnego

Typ uprzywilejowany kradzieży z włamaniem w postaci wypadku mniejszej wagi określony w art. 279 § 1 w zw. z art. 283 zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
W stosunku do tego typu czynu zabronionego (charakteryzującego się mniejszą społeczną szkodliwością i mniejszym wymiarem kary) możliwe jest wymierzenie grzywny albo kary ograniczenia wolności zamiast przewidzianej za to przestępstwo kary pozbawienia wolności. Możliwe jest także zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania karnego, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa przy jednoczesnym pojednaniu się sprawcy z pokrzywdzonym oraz naprawieniu przez niego szkody wyrządzonej przestępstwem (art 66 § 1 i 3 k.k.).
Pojednanie się pokrzywdzonego ze sprawcą oraz naprawienie przez sprawcę szkody wyrządzonej przestępstwem albo uzgodnienie przez sprawcę i pokrzywdzonego sposobu naprawienia szkody lub podjęcia przez sprawcę starań w kierunku naprawienia szkody pozwala na zastosowanie przez sąd nadzwyczajnego złagodzenia kary (art 60 § 2 pkt 1 lub 2).

More to explorer