Kara za nie posiadanie prawa jazdy

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Prawo jazdy uprawnia nas do poruszania się po drogach samochodem, bądź motorem, w zależności od kategorii. Aby otrzymać prawo jazdy należy:

  • osiągnąć wymagany dla danej kategorii wiek,
  • uzyskać urzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne,
  • odbyć dla danej kategorii szkolenie,
  • zdać z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy (teoretyczny i praktyczny) dla danej kategorii,
  • przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawić zaświadczenie, że studiuje się od co najmniej sześciu miesięcy.

Prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy skutkuje konsekwencjami prawnymi. Mówi o tym art. 94 ustawy Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. (Dz. U. 1971, Nr 12, poz. 114):
Art. 95. Kto prowadzi na drodze publicznej pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Art. 94. § 1. Kto prowadzi na drodze publicznej pojazd, nie mając do tego uprawnienia,
podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu.

Należy pamiętać, iż zgodnie  z taryfikatorem mandatów art. 94 § 1 Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę nie mającą:

  1. uprawnień do kierowania pojazdami art. 87 ust.1- kara wynosi 500zł
  2. uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu – kara wynosi 300zł
  3. kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym art. 87 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 – kara wynosi 100zł
  4. art. 95 Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów art. 38 – kara wynosi 50zł za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż 250zł

More to explorer