Kara za plagiat

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Plagiat oznacza – w języku potocznym – kradzież utworu lub pomysłu. Plagiatem jest przywłaszczenie sobie autorstwa cudzego utworu lub jego fragmentu (cudzych elementów twórczych), to znaczy ukrycia źródła ich pochodzenia. Oznacza więc kradzież intelektualną. Plagiat z założenia jest umyślny, plagiator (osoba, która dopuściła się plagiatu) przypisuje sobie cudzą twórczość. Plagiator świadomie zataja źródło pochodzenia istotnych zapożyczeń.

Z punktu widzenia prawa autorskiego istotą plagiatu jest niedozwolona ingerencja w sferę autorskich dóbr osobistych twórcy. Naruszenie dotyczy  prawa do autorstwa dzieła i polega na przywłaszczeniu sobie cudzego autorstwa przez osobę nie będącą twórcą pierwotnym. Nie ma przy tym znaczenia, czy plagiator odniósł ze swojego czynu jakąkolwiek korzyść osobistą czy majątkową, oraz nie ma znaczenie, czy twórca poniósł szkodę majątkową

Zgodnie z art. 2 ust. 5 Prawa Autorskiego „na egzemplarzach opracowania należy wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego”. Jeżeli nie zostanie wskazane nazwisko autora dzieła lub gdy twórca zależny nie wskazał na pochodny charakter swojego utworu, to wówczas jego dzieło zostanie uznane za plagiat.

Plagiat to obecnie bardzo często efekt nieświadomości internautów, którzy kopiują informacje zawarte na różnych stronach, bez podawania źródła, tych informacji. Problem plagiatowania jest również popularny na uczelniach wyższych, wówcza sstudenci w sposób świadomy korzystają z prac innych autorów, podpisując je sowim nazwiskiem. Z tego powodu zunać można istnienie kilku rodzajów plagiatów:

  • Plagiat jawny – polega na przejęciu (skopiowaniu) całości bądź fragmentu cudzego utworu i podpisanie go swoim nazwiskiem
  • Plagiat ukryty – polega na skopiowaniu fragmentów dzieła innego autora i wplecenie go do własnego tekstu. Z tym rodzajem plagiatu mamy do czynienia nie tylko przy dosłownym przejęciu fragmentów utworu, ale również w sytuacji przejęcia głównej myśli innego autora i zapisania jej za pomocą własnych słów.

Zgodnie z art. 115 ust. O prawie autorskim i prawie pokrewnym
1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.
3. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1 lub 2, art. 20 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 lub 2, art. 86, art. 94 ust. 2 i art. 97,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

More to explorer