Kara za podrobienie podpisu

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Podrobienie podpisu to częste przestępstwo np. podrobienie podpisu na umowie sprzedaży, podrobienie podpisu, aby uzyskać kredyt lub podrobienie umowy z operatorem sieci komórkowej. Mimo, że to ktoś za nas podpisał dokumenty, czyli podrobił nasz podpis, oczywiście niezapłacone rachunki zostaną przysłane na nasz adres. Gdzie się udać i jak zgłosić sprawę? Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zgłaszamy na policję lub na prokuraturę. W toku postępowania zostanie zlecona przez policję lub prokuraturę ekspertyza kryminalistyczna z zakresu badania pisma ręcznego, celem ustalenia czy podpis został rzeczywiście sfałszowany. Biegły grafolog skrupulatnie zbada charakter pisma i wyda  ekspertyzę. Artykuł 270 Kodeksu Karnego za podrobienie podpisu przewiduje karę ograniczenia wolności lub jej pozbawienia od 3 miesięcy do 5 lat. Karalne są również przygotowania do próby popełnienia przestępstwa (art. 270. § 3) jednak szanse na udowodnienie winy są znikome. Mała szkodliwość społeczna popełnionego czynu jak i przyznanie się do zarzuconego czynu może znacznie obniżyć wymiar kary. Artykuł z Kodeksu Karnego traktujący o karze za podrobienie podpisu:

Art. 270. § 1 k.k. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.
§ 2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Czasem w sprawie podrobienia podpisu pojawia się pytanie co możemy uznać za dokument?
Art. 115 § 14 po nowelizacji z dnia 18 marca 2004:
„Dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym związane jest określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne”

Sąd Najwyższy wskazuje, iż  w prawie polskim dokument jest definicją szeroką i w związku z tym statut dokumentu zależy od indywidualnej oceny sądu.

Podsumowując, podrabianie dokumentów jest przestępstwem, za które grozi kara ograniczenia wolności lub pozbawienia od 3 miesięcy do lat 5.

More to explorer