Kara za posiadanie marihuany.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Marihuana to suszone kwiatostany konopi, zawierające szereg substancji działających wiążąc receptory kanabinoidowe. Za działanie psychotropowe marihuany odpowiada głównie tetrahydrokannabinol (THC) i inne kannabinoidy. Substancja ta znajduje się również w haszyszu,  który jest zestaloną żywicą konopi. Negatywne skutki jej przyjęcia to przede wszystkim skłonność do ulegania sugestiom, zagubienie, nieracjonalne myśli, zwiększone napięcie i niepokój, pogorszenie pamięci, przyspieszone tętno, zawroty głowy, apatia, lęki i urojenia, a także niemożność skupienia uwagi na wielu rzeczach jednocześnie.

W świetle polskiego prawa, zarówno import, produkcja, pośrednictwo w sprzedaży, jak i samo posiadanie marihuany jest nielegalne i stanowi przestępstwo zagrożone karą. W świetle ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami – o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198): 

  • Art. 58 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  • W przypadku, gdy sprawca wyżej wymienionego czynu zabronionego udziela substancji odurzającej małoletniemu lub nakłania go do zażycia tego typu środka podlega karze pozbawiania wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
  • Ponadto handel marihuaną, uzyskiwanie korzyści majątkowych z udostępniania substancji odurzającej innym osobom podlega karze do 10 lat pozbawienia wolności.
  • Art. 62 ustawy stanowi iż: 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  • 2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust.1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  • 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Wyżej wymienione ustawą kary są w polskim prawie restrykcyjnie przestrzegane. Obecnie autorzy nowelizacji proponują jednak wprowadzenie przepisu, który pozwoli już na wstępnym etapie umorzyć postępowanie wobec osoby przyłapanej z niewielką ilością narkotyku przeznaczoną do własnego użytku.

More to explorer