Kara za spożywanie alkoholu w miejscach publicznym

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Zgodnie z przepisami ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi spożyywanie alkoholu w niektórych miejscach jest zabronione. Nie przestrzeganie tej zasady związane jest z poniesiem kary za popełnione wykroczenie.


Art. 14. 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:

  • na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich,
  • na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,
  • w miejscach i w czasie masowych zgromadzeń,
  • w środkach i obiektach komunikacji publicznej,
  • w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.

2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.
3.Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych.
4. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w domach wypoczynkowych.
5. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5% alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

Bardziej szczegółowe decyzje dotyczące zakazów spożywania alkoholów (czasowych, bądź w  okreslonych miejscach ) mogą podejmować okreslone władze gminne.

Zgodnie z treścią rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. 2003 nr 208 poz. 2023), spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem spożywania takich napojów karane jest grzywną w wysokości 100 złotych.

More to explorer