Karanie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych po nowemu

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dnia 11 lutego 2012 r. zaczęła obowiązywać bardzo obszerna zmiana ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2011, Nr 240, poz. 1429). Praktycznie została znowelizowana cała ta ustawa. Zmiana wprowadza zaostrzenie zasad wymierzania kar za czyny będące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, a także ogranicza możliwości stosowania przez komisje orzekające instytucji odstąpienia od wymierzenia kary. Nowelizacja rozszerza kręg osób mogących ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną o osoby niebędące pracownikami jednostki sektora finansów publicznych, jednocześnie czyniąc zmiany w katalogu czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nie będzie już podziału na czyny popełnione umyślnie czy nieumyślnie; każdy czyn z założenia będzie można popełnić jedynie umyślnie z uwagi na wagę dyscypliny finansów publicznych.

Odrębnie unormowano zakres odpowiedzialności związanej z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Szeroko zmieniono zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej związanej z naruszeniem zasad zamówień publicznych. Zmianą jest również utworzenie trzech międzyresortowych komisji orzekających w miejsce komisji działających przy poszczególnych ministerstwach. Ustawa zmieniająca wprowadziła również do ustawy o finansach publicznych obowiązek ustalania przez jednostki sektora finansów publicznych przypadających im należności pieniężnych, także cywilnoprawnych oraz terminowego podejmowania czynności zmierzających do wykonania zobowiązań.

More to explorer