Kary za brak OC!

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest to rodzaj ubezpieczenia majątkowego, na mocy którego zakład ubezpieczeń zobowiązany jest pokryć ekonomiczne skutki wyrządzonych osobom trzecim szkód. Warunkiem jest posiadanie przez osobę ubezpieczoną odpowiedzialności deliktowej bądź kontraktowej. Towarzystwo ubezpieczeniowe może jednak dochodzić od sprawcy wypadku zwrotu odszkodowania wypłaconego w ramach OC, jeśli występują ku temu odpowiednie przesłanki, jak np. nietrzeźwość sprawcy, ucieczka z miejsca wypadku lub brak uprawnień do kierowania pojazdem. Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie OC.

Z początkiem tego roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) znowelizował  przepisy dotyczące opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC.

  • Posiadacz   samochodu osobowego, który spóźnił się z uiszczeniem opłaty do trzech dni, zmuszony będzie zapłacić karę w wysokości 390 zł.
  • W przypadku, gdy ubezpieczenie nie zostało wykupione w terminie nie przekraczającym 14 dni od obowiązkowej daty, kara wynosi 970 zł.
  • Opłatę w wysokości nawet do 2000 zł poniesie posiadacz osobowego pojazdu mechanicznego, który nie opłacił ubezpieczenia w terminie 14 dni od wymaganej daty.
  • Wyższą karę zapłaci posiadacz samochodu ciężarowego i autobusu. Za brak ubezpieczenia OC, należy uiścić w tym przypadku karę w wysokości analogicznie do wyżej wymienionych terminów: 650 zł, 1640 zł i 3270 zł.
  • Powyższe świadczenia pieniężne należy wpłacić na konto lub w kasie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Należy pamiętać, że na każdym kierowcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego fakt  wykupienia ubezpieczenia OC. Może zaistnieć konieczność okazania go uprawnionym do tego instytucjom, jakie stanowią: Policja, organy celne, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, wydziały komunikacji oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W przypadku braku posiadania odpowiedniego dokumentu, kierowca zapłaci mandat, a pojazd zostanie odholowany na koszt właściciela auta, na policyjny parking depozytowy.

More to explorer