Kary za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W świetle prawa polskiego, składanie fałszywych świadczeń, fałszowanie dokumentów oraz podrabianie podpisów to czyny karalne.

  • Osoba, która dopuściła się podrobienia bądź też przerobienia określonego dokumentu, jednocześnie używając go w charakterze dokumentu autentycznego podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  • Tożsame kary grożą za wypełnienie dokumentu opatrzonego cudzym podpisem, wbrew woli osoby, która uprzednio sygnowała blankiet.
  • Przygotowania do wyżej wymienionych przestępstw zagrożone są karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  • Osoba uprawniona do wystawienia dokumentu zobowiązania jest świadczyć w nim prawdę, za zaniedbanie w tym zakresie, odpowiednim funkcjonariuszom publicznym grozi od 3 miesięcy do 5  lat więzienia. Jeśli sprawca świadczył nieprawdę, celem uzyskania korzyści majątkowej lub osobistej podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W przypadku, gdy sprawa nie ma dużego znaczenia prawnego i celem nie było żadnego rodzaju wyłudzenie, może zostać zasądzona kara grzywny, bądź też kara ograniczenia wolności.
  • Osoba, która nakłania do wydania fałszywego dokumentu, a także w sposób świadomy wprowadza w błąd osobę wystawiającą dokument podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  • Czyny związane z fałszowaniem tożsamości, a więc: wykorzystywanie fałszywego dowodu osobistego, czy innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także posługiwanie się cudzym dokumentem i związane z tym czyny kradzieży oraz przywłaszczenia, zagrożone są karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
  • Podobne sankcje grożą za przemyt dokumentów.
  • Za bezprawne zniszczenie, uszkodzenie bądź ukrywanie określonego dokumentu grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

More to explorer