Kary za wprowadzanie instytucji państwowych w błąd.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Wykroczenie to czyn społecznie szkodliwy, zagrożony karą aresztu, ograniczenia wolności, grzywny w wysokości do 5.000 złotych lub nagany.  Aktem prawnym regulującym kwestię  wykroczeń jest Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Szczególnym rodzajem wykroczeń są wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym.

Zdarzenia noszące miano wykroczeń, skierowanych przeciwko organom publicznym to przede wszystkim:

  • działania polegające na umyślnym, świadomym i zamierzonym wprowadzaniu w błąd określonego organu państwowego bądź też instytucji uprawnionej do legitymowania.
  • Działania takie mogą przybrać formę zafałszowania tożsamości własnej lub innej osoby,
  • podanie funkcjonariuszowi błędnej informacji dotyczącej obywatelstwa, wykonywanego zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania.
  • Ponadto możemy tu wymienić wszelkie działania, utrudniające funkcjonariuszowi publicznemu proces legitymowania, jak zatajanie określonych informacji, czy niechęć do okazania stosownego dokumentu.
  • Tego typu wykroczenia, zagrożone są karą grzywny.
  • Osoby, które w sposób złośliwy wywołują fałszywy alarm, lub innym działaniem wprowadzają w błąd instytucję użyteczności publicznej mogą spotkać się z karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1.500 złotych.
  • Ponadto w świetle ustawy, jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1.000 złotych.
  • Działania polegające na świadomym, umyślnym, dobrowolnym i zamierzonym zniszczeniu, uszkodzeniu bądź usunięciu ogłoszeń wystawionych do informacji publicznej przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną, a także tego typu czynności skierowane w afisz lub plakat wystawiony publicznie przez instytucję artystyczną, rozrywkową lub sportową zagrożone są karą grzywny do 1.000 złotych albo karą nagany.
  • Ponadto w świetle art. 68. § 1. Kto bez właściwego zamówienia wyrabia pieczęć, godło lub znak instytucji państwowej, samorządowej albo organizacji społecznej lub też taką pieczęć, godło lub znak wydaje osobie nieupoważnionej do odbioru, podlega karze grzywny.
  • Taki sam wymiar kary spotka osobę posiadającą, zamawiającą, lub też nabywającą taką pieczęć. Nielegalnie wykonane przedmioty ulegają przepadkowi.

More to explorer