Kary za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Wykroczenia zagrażające bezpieczeństwu osób fizycznych i ich mienia podlegają regulacji prawnej na podstawie Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń. Dokument ten przedstawia szereg sytuacji, zagrożonych sankcją prawną.

W świetle ustawy, karze aresztu bądź grzywny podlega:

  • osoba, która nie jest zdolna do świadczenia jakiejś usługi, bądź wykonuje ją w sposób wadliwy, narażając bezpieczeństwo otoczenia;
  • osoba wykonująca pracę pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
  • osoba, która dopuściła się wadliwego, opatrzonego błędem wykonania jakiegoś urządzenia lub użytkuje je w sposób niezgodny z przeznaczeniem, czy też zagrażający bezpieczeństwu zarówno własnemu, jak i publicznemu.
  • Zaniedbanie wynikające z faktu nieodpowiedniego zabezpieczenia miejsca mogącego stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.
  • Niszczenie, uszkadzanie i usuwanie tabliczek informacyjnych oraz ostrzegających. W razie wyżej wymienionego wykroczenia, istnieją podstawy zasądzenia uiszczenia zapłaty równowartości uszkodzonego urządzenia lub wykonania czynności naprawczej.
  • Czyny zakłócające porządek, noszące znamiona wandalizmu, jak np. rzucanie ostrymi przedmiotami.

Dodatkową dotkliwą restrykcją w wyżej wymienionych sytuacjach jest podanie orzeczenia do publicznej wiadomości w szczególny sposób.

  • Karą grzywny w wysokości do 250 zł zagrożona jest osoba nie przestrzegająca zasad ostrożności w sytuacji przebywania w miejscu publicznym ze swoim zwierzęciem.
  • Ponadto płoszenie i drażnienie zwierząt zagrożone jest karą  grzywny do 1.000 złotych lub też karą nagany.
  • Karze aresztu bądź grzywny podlegają czyny noszące znamię zaniedbania zachowania środków ostrożności przeciwpożarowej (np. zaniedbanie wyposażenia budynku w odpowiednie urządzenia chroniące przed pożarem, utrudnianie okresowego czyszczenia komina, eksploatacja w sposób niewłaściwy urządzenia energetycznego lub cieplnego, a także nieostrożne obchodzenie się z materiałami wybuchowymi

More to explorer