Kiedy można odstąpić od umowy sprzedaży ?

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Do najczęstszych powodów odstąpienia od umowy sprzedaży należy zaliczyć rak zapłaty, niewydanie towaru lub jego wady. Istotnym elementem rozważań na temat możliwości odstąpienia od umowy jest sposób, a właściwie miejsce w którym została zawarta.

1. Umowa sprzedaży została zawarta w sklepie.

Umowa taka zawarta zostaje za każdorazowo, gdy dokonujemy zakupu określonej rzeczy. Jeśli towar jest zgodny z umową sprzedawca nie ma obowiązku zapewnienia konsumentowi możliwości odstąpienia od umowy czyli tzw. zwrotu. To czy sprzedawca zechce przyjąć towar, który po prostu przestał się nam podobać, zależy tylko i wyłącznie od jego woli.

2. Umowy zawarte poza lokalem

Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa jest to rodzaj umowy, która zawierana jest przez konsumenta i przedsiębiorcę poza jego biurem, sklepem. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorcy ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od daty jej zawarcia. Konieczne do zachowania terminu jest wysłanie oświadczenia w formie pisemnej o odstąpieniu od umowy. Przedsiębiorca nie może warunkować, możliwości odstąpienia od uiszczenia określonej kwoty. Umowę po odstąpieniu konsumenta uważa się za niebyłą, dlatego też strony obowiązane są do zwrotu świadczeń w stanie niezmieniony. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż ciągu 14 dni.
Przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta o możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 10 dniu jeśli tego nie zrobi to wówczas, termin ten liczony jest od momentu, w którym konsument dowiedział się o możliwości odstąpienia od umowy. Nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy.

3. Umowy zawarte na odległość

Umowy zawierane na odległość to takie umowy, których jedną stroną jest przedsiębiorca, a drugą konsument. Strony nie są jednocześnie obecne przy zawieraniu takiej umowy , porozumiewają się na odległość np. poprzez formularz zamówień, katalog, telefon.
Konsument, może od niej odstąpić od tego typu umowy, bez podania przyczyn w ciągu 10 dni. Termin liczony jest od dnia wydania rzeczy, lub też od dnia zawarcia umowy. Aby odstąpić od umowy należy złożyć pisemne oświadczenie. 10-dniowy termin jest zachowany jeżeli oświadczenie zostanie wysłane przed jego upływem.
W przypadku odstąpienia od umowy po obu stronach powstaje obowiązek zwrotu świadczeń. Powinno do tego dojść niezwłocznie jednak nie później niż po upływie 14 dni Przedsiębiorca obowiązany jest potwierdzić na piśmie zwrot świadczenia.

More to explorer