Klauzule wekslowe

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Klauzula bez protestu

Jest to klauzula związana ze zwrotnym poszukiwaniem weksla. Jest to możliwość dochodzenia roszczeń od dłużników zwrotnych.

Klauzule, które nie wywołują skutków wekslowych:


1. Waluty – oznaczona jest słowami: towar otrzymałem, rzeczy otrzymałem czy równoważne słowa. Zamieszczenie takiej waluty oznacza, że wierzyciel już coś otrzymał. Klauzula ta nie dotyczy pieniędzy.
2. Pokrycia – jeżeli byłaby umieszczona w wekslu oznaczałaby, że jeśli trasat zapłaci, to może na wysokość zapłaconej kwoty obciążyć rachunek wystawcy.
3. Zawiadomienia – może się pojawić tylko w wekslach trasowanych, a oznacza, że trasat będzie musiał zawiadomić o przyjęciu weksla.

Klauzule mające wpływ na zobowiązanie wekslowe:


1. Klauzula waluty efektywnej – jeżeli weksel występuje w obrocie zagranicznym, to co do  zasady miejsce  płatności decyduje  o  tym  w  jakiej  walucie  ten  weksel  jest  realizowany. Natomiast  jeżeli  ktoś  chce,  aby  ten  weksel  był  zrealizowany  np.  w  dolarach,  to  będzie  musiał być zamieszczony taki  zapis: „only  dolar” (tylko  w  dolarach) – znaczy że ten weksel ma być zrealizowany  tylko  w  tej  konkretnej  walucie (w  tzw.  walucie  efektywnej), która  jest  wskazana  w  wekslu.
2. Klauzula oprocentowania sumy wekslowej – ta  klauzula  może  wystąpić  tylko  i  wyłącznie   w  wekslu  własnym  za  okazaniem  lub  w  pewien  czas  po  okazaniu.  W  innych  wekslach  taką  klauzulę  uważa  się  za  nie  napisaną.  Jest to zastrzeżenie oprocentowania sumy wekslowej. Stopa oprocentowania (stopa odsetek) powinna  być  określona. Jeśli nie jest określona w wekslu, to uważa się ją za niezastrzeżoną. Odsetki biegną od daty wystawienia weksla, jeśli nie wskazano innej daty.

3. Klauzula nie na zlecenie – co do zasady weksle są wekslami na zlecenie, czyli że ktoś wystawia na  czyjąś  rzecz,  na  czyjeś  polecenie,  zlecenie  weksel,  ale również  to określenie „na zlecenie” oznacza,  że  ten papier wartościowy może być przenoszony indosem. Jeżeli mamy zamieszczone w wekslu „na  zlecenie” oznacza to, że ten weksel może być przenoszony indosem. Wobec  tego,  jeżeli nie chcemy,  żeby weksel był przenoszony indosem, to musimy umieścić klauzulę „nie  na  zlecenie”. W  naszym ustawodawstwie mamy do czynienia z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim i w tej  ustawie  jest  powiedziane,  że  w  przypadku  zabezpieczenia  kredytu  konsumenckiego  weksel  na  zabezpieczenie  takiego  kredytu  nie  może  być  przenoszony na  inne  osoby  (ten  weksel  ma  służyć  tylko  i  wyłącznie   bankowi  udzielającemu  kredytu  konsumenckiego  i  że  ten  weksel  ma  być  opatrzony  klauzulą  „nie  na  zlecenie”). Ta  klauzula „ale nie  na  zlecenie” powinna być umieszczona   po nazwisku remitenta, nigdy przed tym nazwiskiem.

4. Klauzula umiejscowienia – (inaczej domicyl, domicyliat). Klauzula ta wskazuje osobę, u której ma nastąpić płatność.

Inne klauzule:

1. Klauzula  numerowania  wtóropisów – jeżeli weksel jest sporządzony w kilku egzemplarzach, jest to klauzula numerująca kolejne egzemplarze. Klauzula jest napisana tak:  „weksel  prima, sekunda”  itd.

2. Klauzula zastrzeżenia przedstawienia do przyjęcia –  tzn. że weksel musi być przedstawiony  do przyjęcia przed terminem płatności. Może być też zakaz przedstawienia do przyjęcia, która oznacza, że weksel nie ma być przedstawiony do przyjęcia, tylko ma być przedstawiony do zapłaty.
3. Klauzula zwolnienie od odpowiedzialności za przyjęcie – zakłada, że wystawca  weksla  trasowanego  może  zwolnić  się  od  odpowiedzialności za przyjęcie.

More to explorer