Kolejne zmiany w ustawie o rehabilitacji i zatrudnianiu niepełnosprawnych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

1 grudnia 2012 r. również zaczęły obowiązywać niektóre przepisy zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 986). Nowelizacja wskazuje przypadki, w których nie przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Są to teraz niewłaściwa forma przekazu wynagrodzenia niepełnosprawnemu pracownikowi oraz uchybienie terminom poniesienia kosztów płacy przekraczającym 14 dni. Nadal też dofinansowanie nie przysługuje na pracowników o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności mających ustalone prawo do emerytury.

Pracodawcy nie przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, jeżeli wynagrodzenie tego pracownika nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych (art. 26a ust. 1a1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji). Jak wynika z powołanego przepisu, chodzi w nim o rachunek osobisty niepełnosprawnego pracownika. Zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych) współwłasność rachunku jako forma własności również wydaje się dopuszczalna, a wyjątkowo w przypadkach pracowników niepełnosprawnych mających trudności w codziennej egzystencji może być to też rachunek innej osoby spokrewnionej lub niespokrewnionej (przykładowo opiekuna).

Ponadto od 1 grudnia 2012 r. w przypadku przekazania prowadzenia zakładu aktywności zawodowej składniki majątkowe, niewykorzystane środki zakładowego funduszu aktywności, należności i zobowiązania zakładu aktywności zawodowej oraz należności i zobowiązania organizatora zakładu aktywności zawodowej związane z utworzeniem i prowadzeniem tego zakładu przejmuje nowy organizator zakładu aktywności zawodowej. Nowy organizator zakładu aktywności zawodowej przejmuje prawa i obowiązki dotychczasowego organizatora wynikające z umowy dotyczącej dofinansowania ze środków Funduszu kosztów utworzenia i działania przejmowanego zakładu aktywności zawodowej z dniem przejęcia. Ponadto dano kompetencje opiniodawcze Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy powoływaniu i odwoływaniu powiatowego oraz wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Sprecyzowane także zadania powyższego Pełnomocnika, który również sprawuje teraz nadzór nad Elektronicznym Krajowym Systemem Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

Pozostałe zmiany tej nowelizacji ustawy weszły w życie 15 września i 1 października 2012 r. Pisaliśmy o tym w artykułach: http://www.lex-pol.pl/2012/11/z-pomoca-dla-niepelnosprawnych oraz http://www.lex-pol.pl/2012/11/zmiany-innych-ustawach-wchodzace-w-zycie-1-pazdziernika-2012-r .

More to explorer