Komisje wojewódzkie do orzekania o zdarzeniach medycznych i ich funkcje, jako nowa instytucja w polskim prawie.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W dniu 1 stycznia 2012 r. wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która wprowadza dodatkowy tryb dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku wystąpienia błędów w sztuce medycznej. Głównym celem postępowania przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych jest ustalenie czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.
Zgodnie z art. 67a ust.1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zdarzeniem medycznym jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną: ·1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby, ·2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego, ·3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.
Istotnym elementem ww. przepisu jest to, że przepisy dot. działalności komisji mają zastosowanie tylko do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.

Wniosek o ustalenia zdarzenia medycznego składa się do właściwej miejscowo ze względu na siedzibę szpitala Wojewódzkiej Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Siedzibą wojewódzkiej komisji jest siedziba właściwego Urzędu Wojewódzkiego. W skład wojewódzkiej komisji wchodzi 16 członków, w tym:
1) 8 członków posiadających, co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych,
2) 8 członków posiadających, co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych,
–, którzy posiadają wiedzę w zakresie praw pacjenta oraz korzystają z pełni praw publicznych. Kadencja wojewódzkiej komisji trwa 6 lat.

Zgodnie z art. 67f UPPiRPP Wojewódzkie komisje orzekają w składzie 4-osobowym. Skład orzekający wojewódzkiej komisji, jest wyznaczany przez przewodniczącego wojewódzkiej komisji według kolejności wpływu wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego z alfabetycznej listy członków wojewódzkiej komisji, przy czym 2 członków składu orzekającego powinno posiadać wykształcenie medyczne, a dwóch wykształcenie prawnicze.
W posiedzeniach wojewódzkiej komisji, z wyjątkiem części posiedzenia, w trakcie, której odbywa się narada i głosowanie nad orzeczeniem, może uczestniczyć podmiot składający wniosek oraz przedstawiciel:
1) kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, z działalnością, którego wiąże się wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego;
2) ubezpieczyciela.
O terminie posiedzenia zawiadamia się podmiot składający wniosek, kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, oraz ubezpieczyciela. Zawiadomienie doręcza się, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

Postępowanie przed wojewódzką komisją nie może zostać wszczęte, kiedy w konkretnej sprawie toczy się już inne postępowanie np. na drodze cywilnej lub karnej albo prawomocnie osądzono sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne.

Złożenie wniosku rozpoczyna postępowanie przed wojewódzką komisją. Dokumenty zostają przekazywane kierownikowi podmiotu prowadzącego szpital oraz ubezpieczycielowi, z którym szpital zawarł umowę ubezpieczenia. Podmioty te mają 30 dni na przedstawienie swojego stanowiska. Jego brak jest równoznaczny z akceptacja wniosku w zakresie okoliczności w nim wskazanych oraz proponowanej wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia. Postępowanie przed komisją jest jawne i w jego przebiegu (poza naradą i głosowaniem nad rozstrzygnięciem) może uczestniczyć wnioskodawca. W postępowaniu wojewódzka komisja rozpatruje dowody przedstawione przez podmiot składający wniosek oraz kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, oraz ubezpieczyciela. Wojewódzka komisja może także w zakresie prowadzonego postępowania:
1) żądać dokumentacji prowadzonej przez podmiot leczniczy prowadzący szpital, w tym dokumentacji medycznej,
2) przeprowadzać postępowanie wyjaśniające w podmiocie leczniczym prowadzącym szpital,
3) dokonywać wizytacji pomieszczeń i urządzeń szpitala.
Postępowanie zakończyć się w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku, wydaniem orzeczenia, wraz z uzasadnieniem, o zaistnieniu zdarzenia medycznego lub jego braku.
W terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem stronom niezadowolonym z orzeczenia przysługuje prawo złożenia do wojewódzkiej komisji umotywowanego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wojewódzka komisja rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Wojewódzka komisja zawiadamia podmioty uprawnione do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o bezskutecznym upływie terminu.

More to explorer