Koncesja na alkohol, czyli zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Tak naprawdę, aby móc sprzedawać alkohol nie potrzebujemy koncesji, gdyż koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:
1. poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
2. wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
3. wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią,
4. ochrony osób i mienia,
5. transportu lotniczego oraz wykonywania innych usług lotniczych,
6. budowy i eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych, do których stosuje się przepisy o autostradach płatnych,
7. zarządzania liniami kolejowymi oraz wykonywania przewozów kolejowych,
8. rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych.

W celu legalnej sprzedaży alkoholu musimy uzyskać zezwolenie. Jest to zabieg bardzo kosztowny i wymagający czasu. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu wydaje nam odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent w zależności od miejsca naszej gastronomii/sklepu etc. Ważne jest, że w tej kwestii nie zmierzamy do urzędu odpowiedniego naszemu zameldowaniu, a względem miejsca, gdzie zamierzamy sprzedawać alkohol.
Za nim podejmiemy działania, zmierzające do uzyskania pozwolenia na sprzedaż alkoholu warto przeczytać ustawę z dnia 26 października 1982, traktującej o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Właśnie ten akt prawny narzuca obowiązek posiadania ważnego zezwolenia, opłaty, wymóg zakupu alkoholu tylko od podmiotów, które mają odpowiednią na to koncesję, posiadania tytułu prawnego do prowadzenia lokalu, prowadzenia działalności gospodarczej i spełnienie wszystkich określonych w uchwałach rady gminy bądź miasta wymogów.
Za nim przystąpimy do złożenia wniosku musimy skompletować odpowiednie dokumenty. Okazać się musimy przede wszystkim zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis KRS. Ważny jest akt własności lub umowa najmu (lub inny dokument) celem potwierdzenia tytułu prawnego przedsiębiorcy do lokalu, w którym będzie prowadzona sprzedaż alkoholu. Kolejnym dokumentem jest pozytywna decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego o spełnieniu wymogów sanitarnych w lokalu. Jeśli sprzedaż alkoholu będzie odbywać się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, musimy mieć również pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku.
W treści wniosku o pozwolenie na sprzedaż alkoholu musimy umieścić takie informacje jak:
– rodzaj zezwolenia o jaki się ubiegamy,
– dane firmy: siedziba, adres (w przypadku ustanowienia pełnomocników również ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania),
– numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej,
– przedmiot działalności gospodarczej,
– adres punktu sprzedaży,
adres magazynu dystrybucyjnego (punktu, w którym będzie składowany alkohol).
Bardzo ważne jest, że jedno zezwolenie dotyczy tylko jednego punktu sprzedaży alkoholu. Jeśli mamy więcej miejsc, w których chcemy sprzedawać alkohol, musimy mieć więcej zezwoleń.
Koszty zezwolenia są dość wysokie. W zależności od tego, jak wysoko procentowe trunki chcemy sprzedać:
525 zł za sprzedaż napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa;
525 zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa),
2100 zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu.
Jeśli w jednym punkcie chcemy sprzedawać zarówno piwo, wino jak i wódkę musimy zapłacić 3150 zł, czyli uzyskać wszystkie trzy pozwolenia.
Jeśli sprzedajemy koktajle lub inne napoje, w których pomieszane mamy różne alkohole i choćby jeden składnik ma powyżej 18 procent, to także zobowiązani jesteśmy do uzyskania pozwolenia na sprzedaż alkoholu powyżej 18 procent.
Pieniądze na pozwolenie sprzedaży alkoholu wpłacamy na rachunek bankowy gminy lub miasta ( w zależności kto w naszym przypadku jest organem decyzyjnym).
Po złożeniu wniosku na odpowiedź czeka się około miesiąca. Wiele zależy od decyzji radnych, gdyż to oni uchwalają liczbę punktów sprzedaży alkoholu zlokalizowanych na terenie miasta bądź gminy, a także ich usytuowanie. Musimy się liczyć z możliwością odmowy, spowodowaną m.in. w przypadkach, gdy punkt sprzedaży alkoholu będzie w pobliżu kościoła, szkoły lub jednostki wojskowej. Jeśli uzyskamy odpowiedź odmowną, możemy zaskarżyć decyzję wójta/burmistrza/prezydenta do samorządowego kolegium odwoławczego w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. W sytuacji, gdy ponownie otrzymamy odpowiedź negatywną możemy jeszcze wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, który udzielił nam negatywnej odpowiedzi. W takim przypadku jedyną instancją odwoławczą jest Naczelny Sąd Administracyjny.
Niestety, opłaty za pozwolenie sprzedaży alkoholu nie będą jedynymi. Jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną, to mamy obowiązek rocznie płacić za sprzedaż detaliczną alkoholu. Opłata składa się z trzech części:
do 31 stycznia;
do 31 maja;
do 30 września;
W sytuacji, gdy działalność gospodarczą rozpoczynamy w połowie roku, opłata za pierwszy rok będzie odpowiednio niższa. Wysokość opłat jest określona na podstawie wysokości naszego obrotu na sprzedaży alkoholu. Jeśli obrót w poprzednim roku przekroczył:
– 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa, wówczas w kolejnym roku opłata wyniesie 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
– 37 500 dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa), to w kolejnym roku opłata wyniesie 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
– 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 proc. alkoholu, to w kolejnym roku opłata wyniesie 2,7 proc. ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
W sytuacji większej liczby miejsc sprzedaży alkoholu, wysokość obrotu obliczamy osobno dla każdego sklepu. Dodatkowo za wydanie oświadczenia, które potwierdzi dokonanie opłaty należy zapłacić 17 złotych (opłata skarbowa).
Wszystkie firmy zajmujące się sprzedażą alkoholu mają obowiązek do 31 stycznia następnego roku złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów alkoholu w roku poprzednim.
Zezwolenia są wydawane na czas określony, w związku z tym co jakiś czas ponownie musimy zabiegać o uzyskanie zezwolenia:
– czas nie krótszy niż 4 lata — w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia),
– czas nie krótszy niż 2 lata — w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal).
Ustawa narzuca na nas obowiązek umieszczenia widocznej informacji o szkodliwości spożycia alkoholu – w miejscu jego sprzedaży oraz podawania (art. 13 pkt. 2). Dodatkowo w ośrodkach szkoleniowych i domach wypoczynkowych nie wolno sprzedawać alkoholu powyżej 18%.

More to explorer