Krajowy Rejestr Sądowy skorelowany z Krajowym Rejestrem Karnym

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W dniu 15 stycznia 2013 r. zaczęła obowiązywać część przepisów noweli ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1514).

Na mocy tego aktu zarówno na etapie dokonywania pierwszego wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), jak i następnych wpisów dotyczących zmian w składzie organów tego podmiotu (zarząd, komisja rewizyjna, rada nadzorcza, likwidator), sądy rejestrowe będą już automatycznie otrzymywały za pośrednictwem systemów teleinformatycznych informację z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), czy osoba podlegająca wpisowi nie jest skazana za jedno z przestępstw określonych poniżej. Do 30 czerwca 2013 r. KRS i KRK dokonają sprawdzenia, czy osoby wpisane do pierwszego z wymienionych rejestrów przed 15 stycznia 2013 r. nie zostały prawomocnie skazane za jedno z przestępstw, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, bądź czy nie orzeczono wobec niej środka karnego określonego w art. 39 pkt 2 Kodeksu Karnego. Jeżeli sąd ujawni, że osoba skazana figuruje w rejestrze np. jako członek zarządu spółki – poinformuje o tym fakcie spółkę, a następnie wykreśli taką osobę z rejestru.

Zmiana w związku z powyższym dotknęła też ustawę o KRS; w tej ustawie zmieniono też przepis stanowiący, że do rejestru dłużników niewypłacalnych będzie się wpisywać się z urzędu osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji także członka czy reprezentanta fundacji lub stowarzyszenia.

Większość zmian w tej noweli wejdzie w życie 30 czerwca 2013 r., część weszła w życie już 31 grudnia 2012 r. (pisałem o tym) oraz 1 stycznia 2014 r.

Łukasz Mizera – radca prawny

More to explorer