Kumulacja podmiotowa w podatku dochodowym od osób prawnych – podatkowa grupa kapitałowa

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ZAŁOŻENIA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH I W JAKIM SENSIE SĄ ONE ROZBIEŻNE Z PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH.

Jeśli chodzi o zasady kumulacji, mamy w podatku dochodowym od osób prawnych zasady analogiczne.
Mamy do czynienia z:

 kumulacją podmiotową,
Została wprowadzona do ustawy w 1996 r., poprzez możliwość zawiązania tzw. podatkowej grupy kapitałowej, która daje podatnikom pewne korzyści prowadzenia działalności pod szyldem jednego podmiotu. Jeśli chodzi o ograniczenia w zakresie kapitałowym, trzeba pamiętać, że grupę kapitałową mogą tworzyć tylko dwie kategorie spółek – sp. z o.o. i S.A. (art. 1a ustawy).
Korzyści zawiązania podatkowej grupy kapitałowej, warunki jakie musze być spełnione aby można było taką grupę zawiązać.
1) Pomiędzy podmiotami, które wchodzą w skład podatkowej grupy kapitałowej istnieje możliwość przenoszenia kosztów, co powoduje że wynik do opodatkowania można obniżyć,
2) Spośród kilku podmiotów jeden zostaje wytypowany do reprezentowania grupy przez organami podatkowymi. Można sobie więc wybrać, który urząd skarbowy będzie właściwy. Ma to znaczenie także z rachunkowego punktu widzenia, dlatego że grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, które zostaje poddane badaniu i ogłoszone, co powoduje obniżenie kosztów związanych z wymogami ustawy o rachunkowości (art. 64 ustawy o rachunkowości).
3) Przeciętny kapitał, który przypada na spółkę nie może być niższy niż 1.000.000,00 zł,
4) Spółka dominująca posiada bezpośredni udział w spółkach zależnych na poziomie 95%, nie jest dopuszczalne aby spółki zależne posiadały jakiś udział w kapitale zakładowym spółki dominującej,
5) Spółki zależne nie mogą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek, które tworzą podatkową grupę kapitałową,
6) Decyzja o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej musi znaleźć odzwierciedlenie w akcie notarialnym; grupa jest zawiązywana na okres minimum 3 lat i w tym okresie żaden nowy podmiot nie może przystąpić, ale też żaden z tych, które zawiązały grupę nie może z niej wystąpić,
7) Żaden z podmiotów zawiązujących spółkę nie może być zwolniony z podatku dochodowego, nie może mieć także zaległości w należnościach o charakterze publicznoprawnym, zgłasza jeśli chodzi o podatki stanowiące dochód budżetu państwa i składki na ubezpieczenie emerytalne,
8) Udział dochodów w przychodach nie może być niższy niż 3%
Jeśli decyzja o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej zostanie podjęta, akt notarialny zostanie sporządzony. W treści aktu muszą być wymienione podmioty, które zawiązują i musi być wskazana spółka która będzie reprezentowała grupę na zewnątrz i wówczas organy tej spółki są obowiązane do zarejestrowania w urzędzie skarbowym faktu powołania do życia tej grupy i naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o nadaniu statusu podatkowej grupie kapitałowej. To też jest pewien rodzaj decyzji wydawanych przez organy podatkowe.
Na barki tej spółki, która reprezentuje grupę spadają wszystkie obowiązki związane z kontaktami z urzędem skarbowym, także obowiązek dokonywania zmian w kapitale zakładowym w okresie trwania grupy.

More to explorer