Kwestie wspólne dla małżeńskich ustrojów majątkowych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO), które są niezależne od ustroju majątkowego łączącego małżonków.

Są cztery takie przepisy:
1. Art. 27. Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.
Z tego przepisu małżonkowie mogą względem siebie dochodzić – w wypadku kiedy nie są zgodnie wypełniane obowiązki wspieranie siebie w małżeństwie- wzajemnie swych praw czy to, wprost z tego przepisu przez roszczenie o zaspokajanie potrzeb rodziny, czy tez w przypadku niełożenia pieniędzy na wspólne dzieci, również roszczenia alimentacyjne na zasadzie art. 132 KRO. 
2. Art 30 § 1 KROOboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny.
Gdy tylko jeden małżonek odpowiada za zaciągnięte kredyty, a dotyczą one zwykłych spraw zaspokajania rodziny – np. drobne zakupy na potrzeby rodziny, opłaty czynszu za zajmowany wspólnie lokal itp. bezpośrednio, ścisłe związane z potrzebami rodziny. Jest to zawsze odpowiedzialność solidarna, niezalezienie czy to jest ustrój rozdzielności majątkowej, wspólności majątkowej czy też zawarte są umowy majątkowe wyłączające wspólność.
3. Art 29 KROW razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków  pozostających we wspólnym pożyciu, drugi małżonek może za niego działać w sprawach  zwykłego zarządu, w szczególności może bez pełnomocnictwa pobierać przypadające  należności, chyba że sprzeciwia się temu małżonek, którego przeszkoda dotyczy. Względem  osób trzecich sprzeciw jest skuteczny, jeżeli był im wiadomy.
       Przepis ten jest również niezależny od tego czy to jest ustrój rozdzielności majątkowej, wspólności majątkowej czy tez zawarte są umowy majątkowe wyłączające wspólność. Gdy zachodzi ta nagła potrzeba podjęcia za drugiego małżonka decyzji, to ten przepis niezależnie od  panujących między małżonkami ustrojów majątkowych miał by zastosowanie.
4. Art 281 KRO: Jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest  uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis  ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego.
            Wprowadzony ten przepis nowelą z 17.06.2004 r., która weszła w życie 20.01.2005 r. Przepis ten  ma zastosowanie do dopuszczenia do współzamieszkiwania w mieszkaniu – w  przypadku  rozdzielności majątkowej lub gdy mieszkanie należy do majątku odrębnego jednego z  małżonków  – wtedy ten przepis pozwala na realizację uprawnień małżonka, któremu  nie  przysługuje  tytuł prawny do zamieszkiwania, aby w celu zaspokojenia potrzeb  mieszkaniowych rodziny został dopuszczony do zamieszkiwania. Co prawda  dotychczasowe  przepisy dopuszczały taka możliwość – można to było wywodzić z  posiadania (art. 206 Kodeksu Cywilnego), jeśli  ktoś był posiadaczem i został wyzuty z tego posiadania to  mógł się domagać dopuszczenia  do współposiadania takiego mieszkania ale tak konstrukcja była wadliwa gdy małżonek nigdy nie zamieszkiwał w tym lokalu (np. od samego początku małżonkowie  mieszkają oddzielnie i jeden z małżonków traci swój lokal i chce zamieszkać w mieszkaniu drugiego małżonka).
 Można mieć wątpliwości, gdy strony są zamożne o jaką substancje mieszkaniową może  chodzić – czy to chodzi gdy jeden małżonek ma rozległy majątek osobisty, w tym kilka domów  o dopuszczanie do zamieszkania w jakim lokalu chodzi ? Tu będą decydowały konkretne  okoliczności sprawy i prawdopodobnie będą tu brane pod uwagę przesłanki dotyczące  umiejscowienia centrum życiowego rodziny. Z tego przepisu – zależności od sytuacji –  można wywieść roszczenie o dopuszczenie do zamieszkania w jednym z domów drugiego małżonka, ale  niewspólnie z nim. Okoliczności sprawy będą decydowały o tym.

More to explorer