Łatwiejsze potwierdzanie prawa do świadczeń zdrowotnych u lekarza

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Również 1 stycznia 2013 r. weszła w życie zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 lipca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1016), która w szczególności upraszcza sposób potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorcę.

Przedmiotowa zmiana ma na celu:
1) uproszczenie sposobu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorcę,
2) zdjęcie ze świadczeniodawców odpowiedzialności za potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
3) poprawę jakości i wiarygodności danych gromadzonych i przetwarzanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU) prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, m.in. poprzez poprawę w zakresie dokonywania zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego oraz wyrejestrowywania z tego ubezpieczenia.

Ustawodawca wprowadza zasadę zgodnie z którą podstawowym sposobem potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej będzie elektroniczne potwierdzanie przez świadczeniodawcę uprawnień świadczeniobiorcy na podstawie numeru PESEL. Wyjątek od tej zasady stanowi przypadek dzieci do 3. miesiąca życia, które mogą jeszcze nie uzyskać własnego numeru PESEL i w tym przypadku elektroniczne potwierdzenie dokonywane jest na podstawie numeru PESEL rodzica. Nowe zasady zwolnią świadczeniobiorcę, czyli pacjenta z obowiązku okazywania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne. Z drugiej strony dla świadczeniodawcy potwierdzenie przez NFZ (poprzez dokument elektroniczny) posiadania uprawnień przez daną osobę będzie stanowiło gwarancję, iż świadczenie udzielone jest „zweryfikowanej” osobie, a nie nieuprawnionej. Rozwiązania przyjęte w ustawie mają zagwarantować świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia pacjentowi, którego prawo zostało potwierdzone, iż Fundusz nie odmówi rozliczenia takiego świadczenia z powodu braku uprawnień pacjenta. Bazą porównawczą dla przeprowadzenia elektronicznego potwierdzania jest CWU prowadzony przez NFZ, wobec tego ustawa wprowadza rozwiązania mające na celu poprawę wiarygodności, aktualności i jakości danych przetwarzanych przez CWU.

Jeśli nie uda się potwierdzić prawa do ubezpieczenia numerem PESEL (np. z powodu braku dostępu do Internetu), będzie można przedstawić jak dotychczas np. druk ZUS RMUA, legitymację rencisty lub emeryta. W przypadku braku takich dokumentów pacjent będzie mógł też złożyć oświadczenie, że jest ubezpieczony. Osobę składającą fałszywe oświadczenie NFZ obciąży kosztami udzielonego świadczenia. W stanach nagłych pacjent będzie mógł przedstawić dokument później. W zmianie ustawy są też rozwiązania umożliwiające Funduszowi szybkie odzyskiwanie kosztów świadczeń udzielonych osobom nieuprawnionym w postępowaniu egzekucyjnym (poprzez zastosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: www.prezydent.pl, www.sejm.gov.pl

More to explorer