Lepsza kontrola zagrożenia poważnymi awariami

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Również od 13 sierpnia 2012 r. obowiązuje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE (Dz.UrzUEL.2012.197.1), która głównie wzmacnia dotychczasowe przepisy związane z zapobieganiem wypadkom z udziałem niebezpiecznych substancji np. pożarom instalacji przemysłowych oraz ogranicza skutki awarii dla ludzi i środowiska w przypadku ich wystąpienia. Jest to tzw. dyrektywa Seveso III. Nowe przepisy dotyczyć mają przedsiębiorstw stosujących groźne chemikalia, jak zakłady petrochemiczne, farmaceutyczne czy produkujące nawozy sztuczne.
Jednym z celów dyrektywy jest podniesienie bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych, czemu mają służyć rozszerzone wymogi dotyczące kontroli. Dyrektywa ustala m.in. minimalne częstotliwości jej przeprowadzania. W momencie stwierdzenia poważnych naruszeń – dyrektywa wprowadza ponadto obowiązek wykonania ponownej kontroli w ciągu 6 miesięcy. W nowej dyrektywie ważne są także zmiany z punktu widzenia lokalizacji budownictwa mieszkalnego. Przedsiębiorstwa o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii będą bowiem musiały dostarczyć stosowaną analizę dla celów planowania i zagospodarowania przestrzennego. Ponadto, zakłady o dużym ryzyku (ZDR) będą miały obowiązek uwzględnienia w swoich raportach o bezpieczeństwie scenariuszy poważnych awarii, które mogłyby wystąpić w wyniku klęsk żywiołowych oraz zasad postępowania w takich sytuacjach.

Dyrektywa wzmacnia także przepisy związane z publicznym dostępem do informacji o poziomie bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Powszechnie dostępne dane to m.in.: ogólne informacje o poważnych zagrożeniach mogących wystąpić w zakładzie oraz ich skutkach dla ludzi i środowiska. Z punktu widzenia przedsiębiorców głównym celem wprowadzanej dyrektywy jest dostosowanie istniejących regulacji (dyrektywy Rady 96/82/WE, czyli tzw. dyrektywy Seveso II) do nowego systemu klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych, zawartego w rozporządzeniu nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Przepisy tego rozporządzenia wprowadzają w całej UE nowy system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów oparty na Globalnie Zintegrowanym Systemie Klasyfikacji i Znakowania Chemikaliów GHS (Global Harmonised System).

Przedmiotowa dyrektywa zastąpi dyrektywę Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (Seveso II). Państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą dostosować swoje przepisy do powyższej dyrektywy do dnia 31 maja 2015 r.

Źródło: www.bhp.abc.com.pl

More to explorer