List przewozowy

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i sprawnego obrotu zapewnianego dzięki usługom transportowym jest swoisty dokument zwany listem przewozowym. Ów dokument spełnia swoje zadania zrówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. Stanowi on swojego rodzaju podstawę jak również spis towarów transportowanych, będąc jednocześnie przyczyną kontroli jak i pobierania stosownych opłat związanych z ich przewozem.
Na wstępie należy jednak zdefiniować przedmiotowe pojęcie, ze względu na znamienne znaczenie określanej materii, aby wiedzieć i znać obszar i granice jak również istotę omawianej kwestii. Dokument, jakim jest właśnie list przewozowy, określa warunki umowy usług transportowych towarów. Sporządzają go wspólnie osoba zlecająca przesyłkę towarów oraz przewoźnik, przy czym drugi podmiot stwierdza na nim przyjęcie przesyłki do transportu, po czym wydaje nadawcy kopię owego dokumentu. Zazwyczaj wydawany jest on w czterech egzemplarzach, mianowicie wymieniony już wtórnik dla nadawcy przesyłki, ceduła służy przewoźnikowi do pokwitowania odbioru, dalej grzbiet, również dla przewoźnika pełniący rolę potwierdzenia nadania sam w końcu oryginał zostaje także u przewoźnika.
Sam list ma dostarczać niezbędnych informacji do prawidłowego wykonania przewozu, nadawca zatem musi zamieścić niektóre niezbędne i przedmiotowoistotne elementy, stanowiące warunek sine qua non nadania przesyłki, w tym dokumencie. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe wyszczególnia primo, elementy identyfikujące nadawcę a więc adres, imię i nazwisko oraz podpis a także nazwę placówki przewoźnika zawierającego umowę. Dalej niezbędne jest oczywiście oznaczenie odbiory, adresat musi być zidentyfikowany poprzez określenie miejsca, nazwy i jego adresu. Dalej, niezbędne jest podanie dokładnych danych dotyczących rzeczy, masy, liczby sztuk przesyłki, sposobu opakowania i oznaczenia. Czasem osobna umowa z przewoźnikiem wymaga dodatkowych danych i w takim wypadku również są one niezbędne i całkowicie potrzebna, zatem również muszą być one dołączone do takiego listu przewozowego.
Co do szczegółowiej określonych i przepisanych powyższą ustawą wymogów, można wymienić przede wszystkim rodzaj i ilość przewożonego towaru oraz jego ogólną wartość, przy tym miarę i cenę jednostkową. Również numery referencyjne odbiorcy jak i dostawcy (tj, kod zamówienia, numer usługi), adres sprzedawcy, datę sporządzenia dokumentu adres docelowy, ponadto niezbędny jest podpis osoby zlecającej oraz osoby upoważnionej do potwierdzenia przyjęcia towaru.
Istnieja również szczególne okoliczności, w których ustawa wyszczególnia wymóg potwierdzenia certyfikatem zgodności, wystawionym przez wewnętrzną lub zewnętrzną jednostkę audytującą.

More to explorer