Mały podatnik w rozumieniu ustawy o VAT.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mały podatnik to podatnik spełniający warunek co do niewielkiego stosunkowo obrotu rocznego, któremu z związku z tym przysługują dodatkowe uprawnienia.
W świetle art.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, przez małego podatnika podatku od towarów i usług rozumie się podatnika:
a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro,
b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro.
Małym podatnikiem może być również podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, odpowiednio kwoty 1.200.000 euro lub 45.000 euro
Przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. W 2012 r. status małego podatnika mają podatnicy, których przychody brutto nie przekroczyły w 2011 r. kwoty 5 324 000 zł bądź 200 000 zł.
Podatnik traci prawo do rozliczania się metodą kasową począwszy od okresu rozliczeniowego następującego po kwartale, w którym nastąpiło to przekroczenie, oraz w następnym roku podatkowym.
Mali podatnicy mogą korzystać z takich przywilejów podatkowych jak:
– metoda kasowa rozliczeń VAT (polega ona w zasadzie na odprowadzaniu VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta oraz na odliczaniu VAT od zakupów po dokonaniu faktycznej za nie zapłaty),

  • kwartalne rozliczenia VAT bez konieczności wpłacania zaliczek,
  • jednorazowa amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • możliwość wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie kwartalnej lub uproszczonej.

Należy podkreślić, że powołana ustawa nie odnosi się bezpośrednio do przypadku, w którym mały podatnik prowadziłby zarazem usługi agencyjne oraz klasyczną dostawę towarów czy świadczenie innych usług. Jest prawdopodobne, że dla obu tych rodzajów działalności obroty liczy się oddzielnie.

More to explorer