Młodzież na polskim rynku pracy.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Problematyka zatrudniania osób między 15 a 18 rokiem życia wciąż jest w polskim prawie skomplikowana i pełna sprzeczności.

Na gruncie konstytucji stałe zatrudnianie dzieci do lat 16 jest zakazane.

Kodeks pracy tworzy pojęcie pracownika młodocianego, czyli takiego który ukończył 15 rok życia, ale nie ukończył 18 roku życia.

Według Kodeksu pracy można zatrudnić młodocianego przy spełnieniu następujących warunków:

gdy ukończył 15 lat,

skończył szkołę podstawową,

-dana praca nie zagraża jego zdrowiu i ma na celu jego przygotowanie zawodowe.

Od tej zasady istnieje jednak wyjątek. Możliwe jest zatrudnienie młodocianego, który ukończył 14 lat i szkołę podstawową, na wniosek jego ustawowego przedstawiciela (rodzica lub opiekuna) lub który nie ukończył szkoły podstawowej.

Kodeks pracy przewiduje wiele środków służących ochronie młodocianego pracownika. Są to m.in.:

-zakaz zatrudniania pracowników młodocianych przy określonych pracach,

-wykonanie wstępnych badań lekarskich w celu stwierdzenia, czy praca nie wywrze szkodliwego wpływu na ich zdrowie,

-okresowe i kontrolne badania lekarskie obejmujące młodocianych pozostających w zatrudnieniu,

-zakaz zatrudniania młodocianych w godzinach nadliczbowych,

-zakaz zatrudniania młodocianych w porze nocnej,

skrócony czas pracy– dzieci do 16 roku życia obowiązuje czas pracy nieprzekraczający 6 godzin na dobę, zaś powyżej 16 roku życia nieprzekraczający 8 godzin na dobę.

More to explorer