MSW od MAiC rozdzielone

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 8 września 2012 r. obowiązuje zmiana ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustaw z 13 lipca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 908). Rozdzielono tą ustawą właściwie ostatecznie kompetencje Ministra Spraw Wewnętrznych od Ministra Administracji i Cyfryzacji. Główna zmiana w tej nowelizacji dotyczy systemu bezpieczeństwa powszechnego i polega na „przeniesieniu”, przy dotychczasowym pozostawieniu zarządzania kryzysowego w dziale spraw wewnętrznych  – do działu „administracja” spraw związanych z przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych i ich usuwaniem, tj. przenosi się sprawy związane z przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu oraz sprawy związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu.

Inne zmiany dotyczą m.in.:
a) doprecyzowania zadań w dziale informatyzacja (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną i usług na żądanie, koordynacja interoperacyjności) oraz w dziale gospodarka (umowy offsetowe),
b) wskazania ministra właściwego do spraw administracji publicznej (w miejsce ministra właściwego do spraw wewnętrznych) jako ministra właściwego w zakresie udzielania zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej oraz jako ministra właściwego w zakresie centralnego repozytorium, w którym umieszcza się informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
c) zmian w zakresie działu Skarb Państwa polegających na przesądzeniu, że minister właściwy do spraw tego działu może prowadzić działania związane ze wspieraniem rozwoju i promocją rynku finansowego w Polsce, w szczególności przez promocję inwestowania na rynku kapitałowym w ramach prowadzonych procesów prywatyzacyjnych.

Zmiana powyższa ustawy przyniosła zmiany w wielu innych ustawach, związane z kompetencjami ministra właściwego ds. wewnętrznych i ministra właściwego ds. administracji (zmieniono zwłaszcza zapisy w ustawach z nazewnictwa ministra spraw wewnętrznych i administracji na minister właściwy ds. wewnętrznych i osobno na minister właściwy ds. administracji, gdyż teraz to osobne resorty przecież). M.in. w Kodeksie Postępowania Cywilnego zmienił się art. 461 § 21, gdzie zamieniono określenie „Zakładu Emerytalnego MSWiA” na „organ emerytalny określony przez ministra właściwego ds. wewnętrznych”, a w Kodeksie Pracy zmienił się art. 219 pkt 4 zmieniający nazwę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na ministra właściwego ds. wewnętrznych. Pozostałe ustawy zmienione przez nowelizację to m.in. ustawa o gospodarce nieruchomościami, Prawo Celne, ustawa o policji, Kodeks Karny Wykonawczy, ustawa o Narodowym Banku Polskim.

Już 8 sierpnia 2012 r. wszedł w życie jeden przepis tej zmiany ustawy, mianowicie art. 33 ust. 2, stanowiący o obowiązkach informacyjnych pracodawcy wobec korpusu Służby Cywilnej.

More to explorer