Mundurowi będą przechodzić później na emeryturę

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 1 stycznia 2013 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 maja 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 664). Przedmiotowa nowelizacja dokonuje zmian w systemie emerytalnym żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy tzw. służb mundurowych, którzy w obecnym stanie prawnym mają prawo do emerytury bez względu na wiek. Nowe zasady obejmują żołnierzy powołanych do służby i funkcjonariuszy przyjętych do służby po dniu 31 grudnia 2012 r.; prawo do emerytury na dotychczasowych zasadach przysługuje tym wszystkim, którzy wstąpili (lub wstąpią) do służby przed tą datą.

Do istoty zmian należy: wydłużenie minimalnego okresu służby, z dotychczas wymaganych 15 lat do co najmniej 25 lat oraz wprowadzenie, jako przesłanki łącznej ze stażem, wymagania ukończenia 55 lat jako wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę, przyjęcie za podstawę wymiaru emerytury średniego uposażenia należnego przez 10 kolejnych wybranych lat służby, określenie wysokości emerytury jako 60% podstawy jej wymiaru za 25 lat służby oraz wzrost tego świadczenia o 3% za każdy dalszy rok służby – maksymalnie do 75 %. Żołnierzowi powołanemu po raz pierwszy do zawodowej służby wojskowej przed dniem 1 stycznia 2013 r. lub funkcjonariuszowi przyjętemu po raz pierwszy do służby przed tym dniem przysługuje prawo wyboru ustalenia emerytury na nowych zasadach, przy czym te akurat przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.

Funkcjonariusze i żołnierze zawodowi w dalszym ciągu będą nabywali prawo do emerytury z budżetu państwa w ramach odrębnego systemu zaopatrzeniowego. Oznacza to, że tak jak dotychczas, nie będą objęci powszechnym systemem emerytalnym. Zmiany nie przewidują możliwości łączenia emerytury z rentą. Zmiany objęły także poszczególne ustawy o każdej z powyższych służb mundurowych (m.in. ustawę o Policji, o Straży Granicznej), a tam uchylono przepisy o możliwości nabycia prawa do mundurowej renty inwalidzkiej w razie stania się inwalidą oraz uchylono przepisy o uprawnieniach członków rodzin zmarłych funkcjonariuszy do mundurowej renty rodzinnej.

Łukasz Mizera – radca prawny

Częściowe źródło: www.prezydent.pl

More to explorer