Nauczyciel kontraktowy, mianowany i dyplomowany – różnice.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Średnie wynagrodzenie na stanowisku nauczyciela kontraktowego wynosi 2716 zł brutto. W przypadku takiego nauczyciela umowa o pracę jest zawierana na czas nieokreślony. Po dwóch latach pracy na tym stanowisku nauczyciele kontraktowi mogą rozpocząć kolejny staż trwający 2 lata i 9 miesięcy. Jest on wymagany do awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Po zebraniu niezbędnej dokumentacji na temat wyników i przebiegu pracy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ponownie stają przed komisją. W tym wypadku składa się ona z przedstawiciela organu prowadzącego szkołę, przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora szkoły i dwóch ekspertów wybranych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Brana jest też pod uwagę opinia rady rodziców. Stopień nauczyciela mianowanego to trzeci stopień awansu zawodowego oznacza mianowanie na nauczyciela. Poza symbolicznym ślubowaniem i złożeniem przysięgi zmienia się forma zatrudnienia. Nauczyciele ci zatrudniani są na podstawie aktu mianowania w związku z czym zyskują szereg praw. Jedyną z przesłanek takiego zatrudnienia jest możliwość zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Zmniejszenie wymiaru zajęć nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania jest sytuacją wyjątkową, możliwą do zastosowania jedynie na podstawie przepisów Karty Nauczyciela. Nauczyciele mianowani nie podlegają podporządkowaniu służbowemu określonemu w innych przepisach prawnych dla mianowanych funkcjonariuszy państwowych, mają swobodę w realizacji materiałów, wyboru metod nauczania i metod wychowawczych, sami decydują z jakich podręczników będą korzystali uczniowie. Mianowanie jest alternatywną formą nawiązania stosunku pracy nauczyciela. Jest to forma zatrudnienia korzystniejsza dla nauczyciela niż umowa o pracę, ponieważ powoduje większą stabilizację zatrudnienia, a ponadto od niej uzależnione jest stosowanie części przepisów Karty Nauczyciela, które dotyczą tylko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania. Przepisy precyzyjnie regulują także kwestię przeniesienia ich do innej placówki oświatowej, zwolnień z pracy i liczby godzin niezbędnych do otrzymania etatu.
Kolejny stopień to stanowisko nauczyciela dyplomowanego. Po odbyciu stżu nauczyciela mianowanego można odbyć kolejny staż, który trwa 2 lata i 9 miesięcy. Po analizie dorobku zawodowego nauczyciela (ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 3 lat) i rozmowie, podczas której nauczyciel przedstawia swoje osiągnięcia, staż kończy się uzyskaniem akceptacji komisji kwalifikacyjnej. W skład komisji wchodzi przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, dyrektor oraz trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nauczyciel z czwartym stopniem awansu zawodowego nazywany jest dyplomowanym. Średnie wynagrodzenie rośnie do 4502 zł brutto, forma zatrudnienia nie ulega zmianie. Jak widać awans zawodowy ma wpływ na wysokość wynagrodzenia i odnosi się do kwoty bazowej określanej dla nauczycieli w ustawie budżetowej. Średnie wynagrodzenie wynosi zatem:

  • 100 % kwoty bazowej dla nauczycieli stażystów,
  • 111% kwoty bazowej dla nauczycieli kontraktowych,
  • 144% kwoty bazowej dla nauczycieli mianowanych
  • 184% kwoty bazowej dla nauczycieli dyplomowanych.

More to explorer