Niedozwolone klauzule w umowach deweloperskich

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Boom, jaki wystąpił w ostatnich latach na rynku nieruchomości, pośrednio przyczynił się do nadużyć ze strony deweloperów. Deweloperów nieuczciwych, którzy kosztem klienta chcą sie wzbogacić kosztem, czy to jakości mieszkania, czy kieszeni samego klienta. Deweloperzy, zawierając umowy ze swoimi klientami, posługują się gotowymi wzorcami. Nie byłoby w tym nic  złego, gdyby nie to, że często zawierają w nich  klauzule niekorzystne dla kupujących. Niestety pułapki w umowach zdarzają się dość często. W 2007 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeanalizował ponad 500 wzorów umów stosowanych przez 200 podmiotów – firmy deweloperskie, spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego. Okazało się, że roi się w nich od niekorzystnych dla kupującego postanowień.

Klauzule niedozwolone to w skrócie postanowienia stosowane we wzorach umów, które nie zostały uzgodnione z konsumentem lub kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy (art. 385 kodeksu cywilnego). Ich rejestr prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli oczywiście mamy jakieś wątpliwości możemy poprosić o pomoc prawnika.
Najczęściej wykorzystywane przez deweloperów zapisy w umowie, to między innymi:
-Stosowane klauzule waloryzacyjne. Wprowadzenie klauzul waloryzacyjnych skutkuje trudnościami w jednoznacznym określeniu ceny. Przenoszenie na swoich klientów ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.
– Zbyt wysokie kary umowne. Deweloperzy żądają wysokich kar np. za opóźnienie wpłaty kolejnej raty za mieszkanie, siebie natomiast, za zwłokę, starają się obciążać symbolicznie. Kary powinny być na podobnym poziomie.
-Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności dewelopera względem kupującego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Chodzi np. o opóźnienie w wybudowaniu budynku czy oddaniu lokalu do użytkowania.
– Prawo do jednostronnej zmiany umowy przedwstępnej bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie, np. w wypadku ceny, powierzchni mieszkania.
– Prawo do przeniesienia wszystkich praw i przekazania obowiązków wynikających z umowy na dowolną osobę trzecią (np. innego dewelopera) bez zgody kupującego.
– Uzależnienie rozliczenia, w wypadku odstąpienia nabywcy od umowy, od zawarcia umowy z nowym nabywcą mieszkania lub wpłacenia przez niego środków finansowych.

More to explorer