Niektóre zmiany już teraz

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 24 maja 2012 r. weszły w życie niektóre przepisy zmiany ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 579). Nowela ta zmienia m.in. art. 191 ustawy (czyli obowiązki powiatu przed umieszczeniem dziecka po raz pierwszy w pieczy zastępczej), art. 230 (liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) i art. 247 (doprecyzowanie procedury programu dofinansowania gmin i powiatów z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej). Zdecydowana większość zapisów wchodzi w życie 8 czerwca 2012 r.

More to explorer