Nowa umowa z Czechami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 13 czerwca 2012 r. zaczęła obowiązywać umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu,
sporządzona w Warszawie dnia 13 września 2011 r. (Dz.U. 2012, poz. 991). Umowa ta została opublikowana w Dzienniku Ustaw wraz z oświadczeniem rządowym dopiero 4 września 2012 r. Nowa umowa reguluje podstawowe zasady współpracy między organami podatkowymi oraz rozdziela prawa do opodatkowania dla poszczególnych kategorii dochodów.

Umożliwia również rozwiązanie sporów powstających przy interpretacji i stosowaniu jej postanowień, wymianę informacji podatkowych, jak również przeciwdziałanie uchylaniu się od opodatkowania. Nowa umowa wprowadza ponadto zmiany w zakresie wymiany informacji, tzw. klauzulę pełnej wymiany informacji (też tzw. korektę wtórną, która umożliwia uniknięcie podwójnego opodatkowania dla grup kapitałowych w sytuacji oszacowania dochodu w jednym z państw na podstawie przepisów o cenach transferowych). Obniżono stawki podatku u źródła od wypłacanych dywidend oraz odsetek, a także zwolniono od tego podatku odsetki od pożyczek i kredytów udzielanych przez banki.

Warto dodać, że nowa umowa nie obejmie swoim zakresem podatków od posiadania majątku oraz podatku od przyrostu majątku (usunięte zostały np. zapisy dotyczące polskiego podatku rolnego oraz czeskiego podatku od nieruchomości, które do tej pory były objęte postanowieniami starej umowy). Dla firm istotne może być to, że umowa wprowadza koncepcję tzw. zakładu usługowego. Zakład taki powstanie, gdy przedsiębiorstwo świadczy na terenie drugiego państwa usługi (np. usługi doradcze lub menadżerskie) przez okres lub okresy przekraczające łącznie sześć miesięcy w jakimkolwiek dwunastomiesięcznym okresie.

Umowa będzie miała zastosowanie dla zdarzeń objętych obowiązkiem podatkowym, które wystąpią od 1 stycznia 2013 r. i zastępuje poprzednią umowę z dnia 24 czerwca 1993 r.

Źródło: www.gb.pl

More to explorer